MFTE tagsági igazolvány

Az MFTE tagok névre szóló, sorszámmal ellátott fényképes tolmácsigazolvánnyal rendelkeznek, melynek felmutatása igazolja engedélyüket a tolmács/fordítói feladatok ellátására. Az igazolványokat évente aktualizáljuk.

A tagság (egyúttal a tolmácsigazolvány) feltételei az alapszabály szerint:

 • 3.1.     Rendes tag
  • 3.1.1.  Az egyesület rendes tagjai lehetnek mindazon természetes személyek, akik fordítást és/vagy tolmácsolást hivatásszerűen végeznek, és ha
  • 3.1.1.1.          a 24/1986 (VI.26.) MT sz. rendelet szerinti szakfordítói és/vagy tolmácsvizsgát tettek;
  • 3.1.1.2.         vizsgát nem tettek, de fordítói és/vagy tolmács tevékenységükről megfelelő referenciákat tudunk felmutatni;
  • 3.1.1.3          két MFTE-tag ajánlásával támogatja felvételüket.
  • 3.1.1.4          A felvételi kérelmeket az elnökség elbírálta.

 

Megrendelőknek 1. rész

KEDVES MEGRENDELŐINK

Amennyiben szolgáltatást óhajtanak igénybevenni, kattintsanak a Fordító, tolmács keresés menüpontra és válasszák ki a Nyelvek legördülő menűből a kívánt nyelvet. (amennyiben konkrétan valakit keresnek, megtalálják a Fordító, tolmács keresés legördülő menűjében, amennyiben szolgáltatást, az a Szolgáltatás keresése legördülő menűben) Több legördülő menű is kiválasztható egyszerre, de lehet, hogy akkor nem lesz találat. Ebben az esetben kattintsanak a Clear gombra.

A nyelvpároknál a kettős nyíl azt jelenti, hogy bármelyik nyelv lehet a forrás is és célnyelv is, egyirányú nyíl esetén a nyíl hegye a célnyelvre mutat.

A továbbiakban – a szolgáltatás pontosítása érdekében – röviden ismertetjük a fordítás, tolmácsolás különböző formáit, melyek az alábbiak lehetnek.

 

 • SZINKRON/SZIMULTÁN/KONFERENCIATOLMÁCSOLÁS
 • KÖVETŐ/KONSZEKUTÍVTOLMÁCSOLÁS
 • SUSOTÁZS (chuchotage)/FÜLBESÚGÁS
 • KÍSÉRŐ TOLMÁCSOLÁS/HOSTESS szolgáltatás
 • TELEFONKONFERENCIA, SKYPE, VIDEOKONFERENCIA
 • MOBILTOLMÁCSOLÁS
 • BLATTOLÁS
 • SZAKFORDÍTÁS
 • MŰFORDÍTÁS
 • LEKTORÁLÁS
 • AKTÍV/PASSZÍV NYELVTUDÁS
 • TITOKTARTÁS
 • TOLMÁCSTECHNIKA
 • Hordozható VAGY MOBIL TECHNIKA
 • Mi a RELÉ és mi a VEZÉRNYELV
 • REÁLIÁK

Megrendelőknek 2. rész

SZINKRON/SZIMULTÁN/KONFERENCIATOLMÁCSOLÁS

A konferenciatolmácsolást Magyarországon gyakran a szinkron-, másnéven szimultántolmácsolással azonosítjuk, bár a konferenciatolmácsolás a hosszúszakaszos konszekutívtolmácsolást is magába foglalja. A szinkrontolmácsolás kabinból történik tolmácsberendezésen keresztül, és 1,5  órát meghaladó időtartam esetén két tolmács végzi, akik adott időközönként váltják egymást. A szinkron/szimultán azt jelenti, hogy a tolmács, miközben hallgatja fülhallgatón keresztül a szöveget, azonnal tolmácsolja is azt egy mikrofonba. A szinkrontolmácsolás minimum díjazása a félnapi tarifa.

KÖVETŐ/KONSZEKUTÍVTOLMÁCSOLÁS

Ez annyit  jelent, hogy a tolmács a beszélő/előadó mellett áll vagy ül, és megadott szakaszonként fordítja az elhangzottakat. Leginkább a mondatonként való megállást javasoljuk ügyfeleinknek, esetleg kisebb szakaszokat egyben is el lehet mondani, de utána időt kell adni a tolmácsolásra. A tolmács közben jegyzeteket is készíthet saját maga számára. A konszekutívtolmácsolás minimum díjazása a félnapi tarifa.

SUSOTÁZS (chuchotage)/FÜLBESÚGÁS

A tolmácsolás legnehezebb műfaja, ugyanis tolmácstechnikai berendezések nélkül kell a tolmácsnak szinkrontolmácsolnia. Az ügyfél mellett ülve halkan tolmácsolja a hallottakat, illetve a többiek számára hangosan az ügyfél hozzászólásait. A tolmácsolásnak ez a formája csak nagyon kevés számú ügyfél (két, legfeljebb három fő) esetén kivitelezhető megfelelő minőségben.

KÍSÉRŐ TOLMÁCSOLÁS/HOSTESS szolgáltatás

Gyakran nem is a szó szoros értelmében vett tolmácsolás, inkább kalauzolás, vagy egyszerűbb helyzetek megoldása idegen nyelven. A minimális tarifa a félnapi díj.

TELEFONKONFERENCIA, SKYPE, VIDEOKONFERENCIA, stb.

Olyan, mint a szinkron- vagy a követő tolmácsolás, csak értelemszerűen telefonon/számítógépen keresztül. Nagyon lényeges, hogy a tolmács jól halljon.

MOBILTOLMÁCSOLÁS (hordozható technikát igényel)

A tolmácsolás hordozható, kabin nélküli technikával történik, olyan, mintha kollektív fülbesúgás lenne.

BLATTOLÁS (a forrásszöveg írott formátumban van)

Hosszabb-rövidebb szövegek felolvasása első látásra a másik nyelven, azaz írott szöveg szóbeli fordítása. Olyankor alkalmazzák például, amikor a gyors értelmezés, reagálás fontosabb a pontos írásbeli fordításnál, vagy azt akarják eldönteni, szükség van-e a szöveg fordítására.

SZAKFORDÍTÁS

Kizárólag írásban elvégzett nyelvi közvetítést jelent. Azért hívják szakfordításnak, mert így lehet megkülönböztetni az irodalmi fordítástól (műfordítástól). A fordítás elszámolása gyakran leütések száma (karakter plusz szóköz) alapján vagy szavak, sorok, oldalak száma alapján történik. A fordítási díj megállapításánál figyelembe vesszük továbbán a sürgősséget, a szöveg nehézségét valamint azt, hogy mennyire ritka nyelveket érint. Ezekért bizonyos százalékos felár kerül felszámításra.

MŰFORDÍTÁS

A műfordítás irodalmi művek (vers, dráma, próza) átültetése egy másik nyelvre a megadott formai keretek között. A műfordítás nem azonos a szakfordítással. A megbízást általában a kiadók adják, az elszámolás egysége a nyomdai ív. A műfordításhoz elsősorban az anyanyelv kiemelkedő ismerete és persze irodalmi véna szükséges.

LEKTORÁLÁS

A lefordított szöveg nyelvi ellenőrzése egy nyelvileg és szakmailag kompetens személy által. A tarifája általában fele a fordítási tarifának. Ha a fordítás minősége nem elég jó, a lektor visszaadhatja a szöveget vagy, megállapodás szerint, fordítási áron újra elkészíti a fordítást.

Megrendelőknek 3. rész

AKTÍV/PASSZÍV NYELVTUDÁS

A tolmácsok nyelvtudását 3 kategóriába sorolják, amelyeket betűkkel jelölnek. A tolmácsok az EU intézményeibe elsősorban az anyanyelvükre tolmácsolnak. Az anyanyelvet nevezik ‘A’ nyelvnek. Ha egy tolmács nagyon magas színvonalon beszél egy idegen nyelvet is, akkor tolmácsolhat magyarról erre az idegen nyelvre, ez a “B” vagy aktív nyelv. Van azonban egy ú.n. passzív nyelvtudás is. Ez annyit jelent, hogy a tolmács erről a nyelvről csak magyarra fordít vagy tolmácsol, visszafelé nem. Ez azért van, mert ugyan nagyon jól érti a nyelvet, de a használata nem lenne kifogástalan. Ezt a passzív nyelvet nevezzük a “C” nyelvnek.

TITOKTARTÁS

A tolmácsok és fordítók a szakmai titkokat akkor is megtartják, ha erre a szerződésben külön nem térnek ki. A kollégák professzionalizmusához ez is hozzátartozik. A szakmai titoktartás kérdéséről a Ptk. rendelkezik, mely szerint a titoktartás kötelezettsége a megbízás lejárta után is fennáll.

TOLMÁCSTECHNIKA

A szinkrontolmácsoláshoz fülkék kellenek, amelyekben két tolmács kényelmesen elfér. Az asztalon mindkét tolmácsnak saját készüléke (munkaállomása) van, saját fülhallgatóval és mikrofonnal. Egyetlen készülék csak akkor megengedett, ha csak egy tolmács tolmácsol kevesebb, mint másfél órán keresztül.
A tolmácsolásról hangfelvétel a tolmács előzetese beleegyezésével készülhet!
Követő/konszekutívtolmácsolásnál, amennyiben lehetőség van rá, biztosítani kell a tolmácsnak jegyzetelési lehetőséget és saját mikrofont.
A tolmácstechnikát biztosító céggel egyeztetni kell a teremhangosítást, és külön meg kell rendelni a teremben használható hordozható (kézben tartható) vagy ún. port-mikrofonokat, amelyeket az előadó a ruhájára csíptethet. A technikát biztosító cég köteles hangpróbát végezni és egy technikus jelenlétét biztosítani az egész rendezvény alatt.

Hordozható VAGY MOBIL TECHNIKA

Ez röviden azt jelenti, hogy a tolmács nem kabinból, fülhallgató nélkül tolmácsol egy mikrofonba, amit viszont a résztvevők fejhallgatón keresztül hallgatnak. Ez rendkívüli helyzetekben elfogadható (például zajos üzem látogatásakor) és olyan, mintha “gépesített” fülbesúgás lenne.

Mi a RELÉ és mi a VEZÉRNYELV

Szinkrontolmácsolás esetében merül csak fel, ha több mint két nyelven folyik tolmácsolás. Mivel valamennyi nyelvi kombinációt képtelenség biztosítani, hiszen akkor ahhoz annyi kabin is kellene, ezért a tolmácsok ún. vezérnyelvet használnak. Magyarországon az a legszerencsésebb, ha ez a magyar. Ez azt jelenti, hogy mindenki a saját idegen nyelvéről magyarra tolmácsol, és ezt a hangot ún.  relével  továbbítják a többi kabinba, ahol a vezérnyelvről tolmácsolnak tovább a különböző nyelvekre. Ez profi tolmácsok esetében nem jelenti a minőség romlását. Sok esetben észre sem lehet venni, viszont gazdaságosabb megoldást jelent a megrendelőnek.

REÁLIÁK

Minden nyelvben léteznek fogalmak vagy kifejezések, amelyeknek egyszerűen nincs megfelelőjük a másik nyelvben, ilyenkor a tolmács és a fordító az eredeti nyelven hagyja az adott kifejezést, miután a jelentését elmagyarázta. Ilyen pl. a cowboy, a gazpacho vagy magyarban a gulyás és a pálinka.

Megbízási szerződés minta

 

 

Megbízási szerződés

A jelen szerződés létrejött egyfelől

Cégnév: …

Székhely: …

Nyilvántartó cégbíróság és cg.:…

Adószám:…

Bankszámlaszám: …

Képviselő:…, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

Cégnév: …

Székhely: …

Nyilvántartó cégbíróság és cg.:…

Adószám:…

Bankszámlaszám: …

Képviselő:…, mint megbízott, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott),

illetve a továbbiakban együttesen, mint „felek” között az alulírt napon és az alábbi feltételek szerint:

 

1. A szerződés tárgya

1.1. A Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat azzal, hogy részére a jelen szerződésben foglaltak szerint írásbeli fordítási/szóbeli fordítási (tolmácsolási) szolgáltatást nyújtson. A Megbízott a megbízást jelen szerződés aláírásával elfogadja.

1.2. A Megbízott jelen szerződés alapján a következő feladat ellátására köteles: A FELADAT PONTOS LEÍRÁSA (forrásnyelv, célnyelv, mennyiség, technikai és tárgyi feltételek, formátum, konszekutív, szimultán, megbízás teljesítésének helye, ideje, stb.)

2. A felek jogai és kötelezettségei

2.1. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízás tárgyát képező szolgáltatás végzéséhez szükséges engedéllyel, képesítéssel és szakmai ismeretekkel rendelkezik. A Megbízott vállalja munkája minden tekintetben gondos és szakszerű elvégzését.

2.2. A Megbízott tevékenysége ellátása során köteles a Megbízó utasításai alapján eljárni, a megbízás eredményes ellátása érdekében a Megbízott igénybe veheti/nem veheti igénybe más személy közreműködését is. A közreműködő díját a Megbízott viseli, az igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

2.3. A Megbízó köteles a fordítandó anyagot jelen szerződés aláírása napján a Megbízott rendelkezésére bocsátani. Ha a Megbízó a fordítandó anyagot jelen szerződés aláírása napján nem adja át a Megbízottnak, úgy a 3.1. pontban megjelölt teljesítési határidő a késedelmes napok számával megegyező időtartammal meghosszabbodik.

2.4. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás sikeres teljesítése érdekében a Megbízottnak átadja az összes szükséges információt, iratot és egyéb dokumentumot. A Megbízó kérése esetén a Megbízott minden olyan dokumentumot visszaszolgáltat, amelyet a szolgáltatás teljesítése érdekében átvett. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott rendelkezésére bocsátott fordítandó anyag és egyéb dokumentumok tartalmáért és hitelességéért a felelősség őt terheli.

2.5. A Megbízó tájékoztatja a Megbízottat, hogy a fordítás az alábbi célokra kerül felhasználásra: EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN TÁJÉKOZTATÁS AZ ELVÁRT MINŐSÉGRŐL

2.6. TOLMÁCSOLÁS: A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tolmácsolás a szerzői jog hatálya alá tartozik, ezért azt bármilyen formában csak a felek külön megállapodása alapján és jogdíj fizetése esetén rögzítheti.

2.7. Amennyiben bármelyik fél a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel kárt okoz, köteles azt a másik félnek megtéríteni. A szerződésszegés következményeként a károsult fél vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a károsult fél bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt.

Kártérítési felelősség korlátozása: A szerződésszegés következményeként a károsult fél vagyonában keletkezett egyéb károkat olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a károsult fél bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződésszegéssel okozott kár nem terjed ki az elmaradt vagyoni előnyre.

2.8. A felek jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi személyeket jelölik ki kapcsolattartásra:

 • a Megbízó részéről kijelölt személy és elérhetőségei: …
 • a Megbízott részéről kijelölt személy és elérhetőségei: …

3. A szerződés teljesítése

3.1. A Megbízott köteles a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt fordítást 2016. … napjáig átadni a Megbízónak.

3.2. A Megbízó a teljesítést követő nyolc munkanapon belül köteles meggyőződni arról, hogy a fordítás megfelel a jelen szerződésben rögzített céloknak és minőségi követelményeknek. Amennyiben a Megbízott szolgáltatása megfelelő, a Megbízó köteles a teljesítés megtörténtéről teljesítési igazolást kiállítani. Ha a Megbízott által átadott fordítás nem felel meg a jelen szerződésben meghatározott céloknak és minőségi követelményeknek, a Megbízó haladéktalanul köteles a hibáról a Megbízottat értesíteni. Ha a Megbízó a jelen pontban megjelölt határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a Megbízott teljesítését elfogadta.

3.3. Hibás teljesítés esetén a Megbízott köteles a hibát a Megbízó felhívására és az általa megjelölt határidőben kijavítani. Ha Megbízott a kijavítási kötelezettségének a Megbízó által megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, a Megbízó a hibát a Megbízott költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A hiba kijavításának költsége nem haladhatja meg a jelen szerződés 4.1. pontjában megjelölt nettó megbízási díj … %-át.

3.4. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó csak akkor jogosult a hibás teljesítéssel okozott kár megtérítése iránti igényét a Megbízottal szemben érvényesíteni, ha a Megbízott a 3.3. pontban megjelölt kijavítási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

3.5. Nem terheli felelősség a Megbízottat a sajátos, általánosan ismertté nem vált szakkifejezések, valamint nem definiált rövidítések nem ismeretéből származó hibák, hiányosságok miatt, kivéve ha az erre vonatkozó tájékoztatót a Megbízó a rendelkezésére bocsátotta.

3.6. TOLMÁCSOLÁS: Nem terheli felelősség a Megbízottat a tolmácsoláshoz szükséges technikai berendezések hiánya miatt felmerülő minőségi kifogásokért.

4. Megbízási díj

4.1. A felek megegyeznek abban, hogy a Megbízottat … Ft+Áfa, azaz bruttó … forint megbízási díj illeti meg, melyet a Megbízó köteles a teljesítési igazolás alapján kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított … napon belül a Megbízott bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Határidőben történő teljesítésnek a Megbízott bankszámláján történő jóváírás napja minősül.

4.2. TOLMÁCSOLÁS: Rendelkezni

– az utazás, szállás, étkezés költségének megtérítéséről,

– az utazással töltött időre járó díjról, valamint

– a túlmunka díjazásáról.

4.3. Ha a Megbízó a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, köteles a késedelembe esés napjától a Ptk. szerinti késedelmi kamatot külön felhívás nélkül a Megbízottnak megfizetni.

5. A szerződés megszűnése

5.1. A felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a jelen szerződést indoklás nélkül felmondani.

5.2. Amennyiben a Megbízó a teljesítés megkezdését követően mondja fel jelen szerződést, köteles a Megbízottnak megtéríteni az addig elvégzett munkájával arányos megbízási díjat, továbbá a felmondással okozott kárt, kivéve ha a felmondásra a Megbízott szerződésszegése miatt került sor. Ha a szerződést a Megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve ha a felmondásra a Megbízó szerződésszegése miatt került sor.

5.3. Bármely okból történő felmondás esetén a Megbízott az átvett iratokat átvételi elismervény ellenében adja ki a Megbízónak, aki egyidejűleg köteles írásban nyilatkozni az esetleges megbízási díj tartozás elismeréséről.

5.4. TOLMÁCSOLÁS: Ha a Megbízó jelen szerződéstől a tolmácsolás kezdő időpontja előtt eláll, bánatpénz jogcímén köteles a Megbízottnak megtéríteni:

– A kezdő időpont előtt több mint öt nappal történő elállás esetén a nettó megbízási díj 10%-át, de legalább … Ft-ot.

– A kezdő időpont előtt egy-öt nappal történő elállás esetén a nettó megbízási díj 50%-át.

– A kezdő időpontot megelőző 24 órán belül történő elállás esetén a nettó megbízási díj 100%-át.

6. Titoktartási záradék

6.1. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott információt üzleti és szakmai titokként kezelik, és az ezzel kapcsolatos adatokat kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hoznak harmadik személy tudomására. Jelen kötelezettség a feleket a szerződés megszűnését követően is terheli.

6.2. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a jelen szerződés teljesítéséhez igénybe vett közreműködők vonatkozásában is gondoskodik a titoktartási kötelezettség teljesítéséről.

7. Záró rendelkezések

7.1. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat, értesítés kizárólag írásban, postai vagy elektronikus úton történő közléssel érvényes. A jelen szerződés megszüntetésével, illetve a szerződésszegéssel kapcsolatos jognyilatkozatok kizárólag postai kézbesítéssel, tértivevényes küldemény formájában közölhetők a másik féllel. A közlés időpontja a tértivevényen megjelölt nap. A nyilatkozat akkor is közöltnek tekintendő, ha azt a címzett ténylegesen azért nem vette át, mert a jelen szerződésben megjelölt székhelyére címzett levelet a posta „nem kereste”, „nem vette át”, illetve az „átvételt megtagadta” jelzéssel küldi vissza, vagy „elköltözött”, illetve „ismeretlen” jelzéssel küldi vissza úgy, hogy jelen szerződésben megjelölt székhelyének megváltozását a fél a másik szerződő féllel előzetesen írásban nem közölte.

7.2. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás ügyeiket elsődlegesen peren kívül, békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvitában a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti, hatáskörrel és általános illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

7.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit.

7.4. A jelen szerződés kettő, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyet a felek – mint akaratukkal megegyezőt – elolvasás és közös értelmezés után, jóváhagyóan aláírtak.

Budapest, 2022. ….

 

……………….. Megbízó ………………… Megbízott

Fizetési felszólítás minta

FELADÓ

CÍMZETT

Tárgy: Fizetési felszólítás

 

Tisztelt Ügyvezető Asszony / Úr!

Alulírott … ügyvezető, a … (Székhely: …, Cégjegyzékszám:…) képviseletében fordulok Önhöz az alábbiakkal.

Nyilvántartásunk szerint az Ön cégének az alábbi tartozása áll fenn velünk szemben: Számla száma:…., esedékesség: …., összeg:….

Mivel a számlán megjelölt fizetési határidő lejárt, ezért felszólítom, hogy a fenti tőketartozást, továbbá a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig járó, Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot, valamint … Ft összegű behajtási költségátalányt (negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeg) legkésőbb jelen levelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül megfizetni szíveskedjen.

Amennyiben tartozásukat a fenti határidőben nem rendezik, úgy fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezünk társaságukkal szemben.

Budapest, 2022….

Tisztelettel:

… ügyvezető

 

Translate »