Megbízási szerződés minta

Megbízási szerződés minta

 

 

Megbízási szerződés

A jelen szerződés létrejött egyfelől

Cégnév: …

Székhely: …

Nyilvántartó cégbíróság és cg.:…

Adószám:…

Bankszámlaszám: …

Képviselő:…, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

Cégnév: …

Székhely: …

Nyilvántartó cégbíróság és cg.:…

Adószám:…

Bankszámlaszám: …

Képviselő:…, mint megbízott, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott),

illetve a továbbiakban együttesen, mint „felek” között az alulírt napon és az alábbi feltételek szerint:

 

1. A szerződés tárgya

1.1. A Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat azzal, hogy részére a jelen szerződésben foglaltak szerint írásbeli fordítási/szóbeli fordítási (tolmácsolási) szolgáltatást nyújtson. A Megbízott a megbízást jelen szerződés aláírásával elfogadja.

1.2. A Megbízott jelen szerződés alapján a következő feladat ellátására köteles: A FELADAT PONTOS LEÍRÁSA (forrásnyelv, célnyelv, mennyiség, technikai és tárgyi feltételek, formátum, konszekutív, szimultán, megbízás teljesítésének helye, ideje, stb.)

2. A felek jogai és kötelezettségei

2.1. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízás tárgyát képező szolgáltatás végzéséhez szükséges engedéllyel, képesítéssel és szakmai ismeretekkel rendelkezik. A Megbízott vállalja munkája minden tekintetben gondos és szakszerű elvégzését.

2.2. A Megbízott tevékenysége ellátása során köteles a Megbízó utasításai alapján eljárni, a megbízás eredményes ellátása érdekében a Megbízott igénybe veheti/nem veheti igénybe más személy közreműködését is. A közreműködő díját a Megbízott viseli, az igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

2.3. A Megbízó köteles a fordítandó anyagot jelen szerződés aláírása napján a Megbízott rendelkezésére bocsátani. Ha a Megbízó a fordítandó anyagot jelen szerződés aláírása napján nem adja át a Megbízottnak, úgy a 3.1. pontban megjelölt teljesítési határidő a késedelmes napok számával megegyező időtartammal meghosszabbodik.

2.4. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás sikeres teljesítése érdekében a Megbízottnak átadja az összes szükséges információt, iratot és egyéb dokumentumot. A Megbízó kérése esetén a Megbízott minden olyan dokumentumot visszaszolgáltat, amelyet a szolgáltatás teljesítése érdekében átvett. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott rendelkezésére bocsátott fordítandó anyag és egyéb dokumentumok tartalmáért és hitelességéért a felelősség őt terheli.

2.5. A Megbízó tájékoztatja a Megbízottat, hogy a fordítás az alábbi célokra kerül felhasználásra: EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN TÁJÉKOZTATÁS AZ ELVÁRT MINŐSÉGRŐL

2.6. TOLMÁCSOLÁS: A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tolmácsolás a szerzői jog hatálya alá tartozik, ezért azt bármilyen formában csak a felek külön megállapodása alapján és jogdíj fizetése esetén rögzítheti.

2.7. Amennyiben bármelyik fél a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel kárt okoz, köteles azt a másik félnek megtéríteni. A szerződésszegés következményeként a károsult fél vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a károsult fél bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt.

Kártérítési felelősség korlátozása: A szerződésszegés következményeként a károsult fél vagyonában keletkezett egyéb károkat olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a károsult fél bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződésszegéssel okozott kár nem terjed ki az elmaradt vagyoni előnyre.

2.8. A felek jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi személyeket jelölik ki kapcsolattartásra:

  • a Megbízó részéről kijelölt személy és elérhetőségei: …
  • a Megbízott részéről kijelölt személy és elérhetőségei: …

3. A szerződés teljesítése

3.1. A Megbízott köteles a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt fordítást 2016. … napjáig átadni a Megbízónak.

3.2. A Megbízó a teljesítést követő nyolc munkanapon belül köteles meggyőződni arról, hogy a fordítás megfelel a jelen szerződésben rögzített céloknak és minőségi követelményeknek. Amennyiben a Megbízott szolgáltatása megfelelő, a Megbízó köteles a teljesítés megtörténtéről teljesítési igazolást kiállítani. Ha a Megbízott által átadott fordítás nem felel meg a jelen szerződésben meghatározott céloknak és minőségi követelményeknek, a Megbízó haladéktalanul köteles a hibáról a Megbízottat értesíteni. Ha a Megbízó a jelen pontban megjelölt határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a Megbízott teljesítését elfogadta.

3.3. Hibás teljesítés esetén a Megbízott köteles a hibát a Megbízó felhívására és az általa megjelölt határidőben kijavítani. Ha Megbízott a kijavítási kötelezettségének a Megbízó által megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, a Megbízó a hibát a Megbízott költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A hiba kijavításának költsége nem haladhatja meg a jelen szerződés 4.1. pontjában megjelölt nettó megbízási díj … %-át.

3.4. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó csak akkor jogosult a hibás teljesítéssel okozott kár megtérítése iránti igényét a Megbízottal szemben érvényesíteni, ha a Megbízott a 3.3. pontban megjelölt kijavítási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

3.5. Nem terheli felelősség a Megbízottat a sajátos, általánosan ismertté nem vált szakkifejezések, valamint nem definiált rövidítések nem ismeretéből származó hibák, hiányosságok miatt, kivéve ha az erre vonatkozó tájékoztatót a Megbízó a rendelkezésére bocsátotta.

3.6. TOLMÁCSOLÁS: Nem terheli felelősség a Megbízottat a tolmácsoláshoz szükséges technikai berendezések hiánya miatt felmerülő minőségi kifogásokért.

4. Megbízási díj

4.1. A felek megegyeznek abban, hogy a Megbízottat … Ft+Áfa, azaz bruttó … forint megbízási díj illeti meg, melyet a Megbízó köteles a teljesítési igazolás alapján kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított … napon belül a Megbízott bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Határidőben történő teljesítésnek a Megbízott bankszámláján történő jóváírás napja minősül.

4.2. TOLMÁCSOLÁS: Rendelkezni

– az utazás, szállás, étkezés költségének megtérítéséről,

– az utazással töltött időre járó díjról, valamint

– a túlmunka díjazásáról.

4.3. Ha a Megbízó a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, köteles a késedelembe esés napjától a Ptk. szerinti késedelmi kamatot külön felhívás nélkül a Megbízottnak megfizetni.

5. A szerződés megszűnése

5.1. A felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a jelen szerződést indoklás nélkül felmondani.

5.2. Amennyiben a Megbízó a teljesítés megkezdését követően mondja fel jelen szerződést, köteles a Megbízottnak megtéríteni az addig elvégzett munkájával arányos megbízási díjat, továbbá a felmondással okozott kárt, kivéve ha a felmondásra a Megbízott szerződésszegése miatt került sor. Ha a szerződést a Megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve ha a felmondásra a Megbízó szerződésszegése miatt került sor.

5.3. Bármely okból történő felmondás esetén a Megbízott az átvett iratokat átvételi elismervény ellenében adja ki a Megbízónak, aki egyidejűleg köteles írásban nyilatkozni az esetleges megbízási díj tartozás elismeréséről.

5.4. TOLMÁCSOLÁS: Ha a Megbízó jelen szerződéstől a tolmácsolás kezdő időpontja előtt eláll, bánatpénz jogcímén köteles a Megbízottnak megtéríteni:

– A kezdő időpont előtt több mint öt nappal történő elállás esetén a nettó megbízási díj 10%-át, de legalább … Ft-ot.

– A kezdő időpont előtt egy-öt nappal történő elállás esetén a nettó megbízási díj 50%-át.

– A kezdő időpontot megelőző 24 órán belül történő elállás esetén a nettó megbízási díj 100%-át.

6. Titoktartási záradék

6.1. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott információt üzleti és szakmai titokként kezelik, és az ezzel kapcsolatos adatokat kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hoznak harmadik személy tudomására. Jelen kötelezettség a feleket a szerződés megszűnését követően is terheli.

6.2. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a jelen szerződés teljesítéséhez igénybe vett közreműködők vonatkozásában is gondoskodik a titoktartási kötelezettség teljesítéséről.

7. Záró rendelkezések

7.1. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat, értesítés kizárólag írásban, postai vagy elektronikus úton történő közléssel érvényes. A jelen szerződés megszüntetésével, illetve a szerződésszegéssel kapcsolatos jognyilatkozatok kizárólag postai kézbesítéssel, tértivevényes küldemény formájában közölhetők a másik féllel. A közlés időpontja a tértivevényen megjelölt nap. A nyilatkozat akkor is közöltnek tekintendő, ha azt a címzett ténylegesen azért nem vette át, mert a jelen szerződésben megjelölt székhelyére címzett levelet a posta „nem kereste”, „nem vette át”, illetve az „átvételt megtagadta” jelzéssel küldi vissza, vagy „elköltözött”, illetve „ismeretlen” jelzéssel küldi vissza úgy, hogy jelen szerződésben megjelölt székhelyének megváltozását a fél a másik szerződő féllel előzetesen írásban nem közölte.

7.2. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás ügyeiket elsődlegesen peren kívül, békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvitában a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti, hatáskörrel és általános illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

7.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit.

7.4. A jelen szerződés kettő, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyet a felek – mint akaratukkal megegyezőt – elolvasás és közös értelmezés után, jóváhagyóan aláírtak.

Budapest, 2022. ….

 

……………….. Megbízó ………………… Megbízott

Translate »