MProE-MFTE Együttműködési szándéknyilatkozat

Mely létrejött egyrészről a Magyar Protokollosok Országos Egyesülete

székhely: 1115 Budapest, Thallóczy u. 25/b.

bírósági nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság 5523

adószám: 18048920-2-42

képviseli: Laczkó Rita, elnök

a továbbiakban: MPrOE,

 

másrészről a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete

székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24.

nyilvántartási szám: 01-02-0000141

adószám: 19008147-1-42

képviseli: Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna, elnök

a továbbiakban: MFTE

között

– a továbbiakban együttesen Felek – között, az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

  • kölcsönösen meghívást kapnak egymás szakmai rendezvényeire,
  • honlapjukon kölcsönösen elhelyeznek lógót és linkelési lehetőséget,
  • együttműködnek oktatási és egyéb kapcsolódó szakmai területeken.

A MPrOE vállalja, hogy az MFTE rendezvényeit/szolgáltatásait/programjait tagjai körében hirdeti és ajánlja. Vállalja továbbá, hogy a másik fél által ajánlott természetes, illetve jogi személyek tagfelvétele esetén gyorsított döntéshozatalt biztosít.

A MFTE vállalja, hogy a MPrOE tagjai számára megküldi az értesítést rendezvényeiről, és ahol releváns, kedvezményes árat biztosít.

Felek az együttműködés során tiszteletben tartják egymás személyhez fűződő jogait, különös tekintettel a természetes és jogi személyeket is megillető jó hírnév védelmére.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szándéknyilatkozattal kapcsolatos esetleges vitáikat elsősorban tárgyalás útján rendezik, ill. a Ptk. (2013. évi V. tv.), valamint az egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felek kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon jogokkal és felhatalmazásokkal, amelyek alapján jelen Szándéknyilatkozatot jogosultak megkötni, és a benne foglaltaknak eleget tenni.

Jelen szándéknyilatkozatot Felek – annak közös értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest, 2019.11.05

Laczkó Rita                                                                                          Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna
elnök                                                                                                                      elnök

Magyar Protokollosok Országos Egyesülete                      Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete

Készült: 2 példányban

 

Translate »