Fordítóipari együttműködési megállapodás TOLMÁCSOLÁS 2020

MFTE, Proford, SZOFT

SZERZŐK

 

 • Horváth Ildikó – MFTE – ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
 • Schaffler György – MFTE (2013)

 

SZERKESZTŐK

MFTE:

 • Horváth Ildikó (2013)
 • Schaffler György (2013)
 • Lakatos-Báldy Zsuzsanna (2020)
 • Genát Andrea (2020)
 • Grosser Tamás (2020)
 • Kovács András (2020)

Proford:

 • Bán Miklós (2013, 2020)
 • Mendel Vera (2013)
 • Hajós Katalin (2013, 2020)
 • Balázs Márta (2013, 2020)
 • Lawani Alex (2013)

SZOFT:

 • Beták Patrícia (2020)
 • Wagner Veronika (2020)
 • Zsinka Julianna (2020)
 • Papp Zoltán (2020)

 

VÉLEMÉNYEZŐK

MFTE:

 • Kovács András (2013)
 • Zameczné Lázár Tünde MBA (2013)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönettel tartozunk a Finn Fordítóirodák Egyesületének (Suomen käännöstoimistojen liito – SKTOL) és személyesen Erik Miller elnöknek, valamint azoknak a kollégáknak az MFTE, a Proford és a SZOFT részéről, akik értékes gondolataikkal, észrevételeikkel hozzájárultak a megállapodás megszületéséhez.

 

Tartalom

 

 

 

PREAMBULUM

A Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete (MFTE), a Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesülete (Proford) és a Szabadúszó Fordítók, Tolmácsok Egyesülete (SZOFT) által közösen kidolgozott dokumentum célja, hogy megfogalmazza a Fordítóirodák és alvállalkozóik (Tolmácsok) közötti etikus üzleti együttműködésről szóló alapelveket.

Az MFTE és a Proford felismerte az igényt egy olyan, kölcsönös megegyezésen alapuló szakmai és üzleti szabályozás kialakítására, amely elősegíti a Fordítóiroda és a fordítói- és tolmácsszakma képviselői közötti hatékony, előremutató és professzionális együttműködést, valamint hivatkozási alapot teremt az együttműködés feltételeire, a minőségbeli, technikai és egyéb erőforrásokra, illetve a díjazásra vonatkozó előírások megvalósítására a gyakorlatban.

Hasonlóan átfogó, a piac keresleti és kínálati oldalának értékeit és érdekeit figyelembe vevő, a két oldal megegyezésén alapuló szabályozás Magyarországon korábban soha nem készült. Jelen Megállapodás célja, hogy világos és betartható szabályokat biztosítson minden résztvevő számára.

Nem véletlen tehát, hogy a konszenzus hiánya az alapvető szakmai kérdésekben számos esetben okozott feszültséget a szereplők között. A jelen szabályozást a Fordítóirodák és alvállalkozóik (szakképzettséggel, illetve szaktudással rendelkező Tolmácsok) közösen, egymást egyenrangú szakmai partnernek tekintve, egyetértésben dolgozták ki. Mindkét oldal elfogadja az itt lefektetett alapelveket, amelyek teljesítését a jövőben a felek kölcsönösen elvárhatják egymástól.

A dokumentum előírásait és ajánlásait elsősorban a fordítói- és tolmácsszakma képviselőinek és a piac szereplőinek, vagyis a Fordítóirodáknak és a Tolmács szakembereknek szánjuk, ugyanakkor figyelmébe ajánljuk a fordítást és tolmácsolást oktató képzőintézményeknek és a keresleti oldalt képviselő végfelhasználóknak is.

A jelen dokumentum csak a tolmácsolási tevékenységet szabályozza. A fordítási és lektorálási tevékenység külön megállapodás tárgyát képezi.

 

1.                 Fogalommeghatározás

1.1.        Alapfogalmak

1.1.1.  Tolmácsolás

Tolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg vagy írott szöveg szóban történő átültetése a célnyelvre

1.1.2.  Tolmács

Az a személy, aki a hatályos jogszabályoknak megfelelő képesítés, illetve megfelelő szaktudás birtokában tolmácsolási tevékenységet végez.

1.1.3.  Fordítóiroda

Fordítási, tolmácsolási és azt kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó szervezet.

1.2.        Tolmácsolási műfajok

1.2.1.   Kísérő tolmácsolás

Eseti jellegű, kevésbé formális kommunikáció tolmácsolása. Tipikus esetei: látogatások, bemutatók, gyári betanítások stb.

1.2.2.  Konferenciatolmácsolás

A konferenciatolmácsolás alatt hosszú szakaszos konszekutív tolmácsolást és szinkrontolmácsolást értünk.

1.2.3.  Pódiumtolmácsolás

A konszekutív tolmácsolás egyik alfaja. A tolmács az előadó mellett, jellemzően színpadon állva, mikrofonba tolmácsolja rövidszakaszos technikával az elhangzottakat. Az esemény jellegéből adódóan jegyzetelésre általában nincs módja. A tolmácsolás körülményei és a tolmáccsal szemben támasztott elvárások miatt a pódiumtolmácsolás a szinkrontolmácsoláshoz hasonló nehézségű.

1.2.4.  Jeltolmácsolás

Jelnyelvre végzett szinkrontolmácsolás. A jeltolmácsok siketek számára végeznek nyelvi közvetítést. Az elhangzottakat jelnyelvre, a jelnyelven megfogalmazott gondolatokat pedig beszélt nyelvre tolmácsolják.

1.2.5.  Közszolgálati tolmácsolás

A közszolgálati tolmácsolás a tolmácsolásnak az a típusa, amely révén az országos és regionális hatóságok kommunikálni tudnak olyan külföldi és/vagy menekült/migráns hátterű személyekkel, akik az ország nyelvét nem (vagy nem elég jól) beszélik, annak érdekében, hogy menedékkérői státuszukat megvizsgálják, lehetővé tegyék számukra az egészségügyi ellátáshoz, a települési és rendőrségi szolgáltatásokhoz, egyéb közszolgálatokhoz stb. való hozzáférést.

1.2.6.  Távtolmácsolás

A távtolmácsolás távolról végzett tolmácsolás. A távtolmácsolásnak két fő típusa van: telefonos távtolmácsolás és video távtolmácsolás. A telefonos távtolmácsolás mindig konszekutív módon zajlik, míg a video távtolmácsolás történhet konszekutív (VRI – video remote interpreting) vagy szinkron (RSI – remote simultaneous interpreting) módon egyaránt. Távtolmácsolási szolgáltatás ajánlott rövidebb megbeszélések alkalmával vagy ha nehezen megoldható a tárgyalópartnerek és a tolmács egy helyre történő utaztatása.

1.3.        Tolmácsolási technikák

1.3.1.  Konszekutív vagy követő tolmácsolás

Konszekutív a tolmácsolás abban az esetben, ha a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy-egy rövidebb szakasza (amely általában egy mondat, rövidebb gondolati egység) után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a tolmácsolást végző személy között közvetlen kapcsolat van.

Konszekutív tolmácsolást vesznek jellemzően igénybe tárgyalások, üzleti találkozók, prezentációk, oktatások lebonyolításához. A konszekutív tolmács a tolmácsolási eseménytől függően jegyzetelhet. Indokolt esetben a tolmács az előadó(k) mellett állva, mikrofonba beszélve tolmácsol.

Előfordul, hogy a tolmácsolási esemény közben szükséges írásbeli anyagokat is szóban lefordítani, ezt ún. blattolási technikával oldja meg a tolmács (ld. 1.10 pont).

1.3.2.  Hosszú szakaszos konszekutív tolmácsolás

A tolmácsolás technikája megegyezik a „konszekutív vagy követő tolmácsolás” pont alatt leírtakkal, azzal a lényeges különbséggel, hogy a tolmács speciális jegyzetelési technikát alkalmazva lejegyzi az előadó akár 4-5 perces előadását, majd a jegyzeteit használva a célnyelvre tolmácsolja az elhangzottakat. Ez a tolmácsolási technika nagyfokú jártasságot, szakmai tapasztalatot követel meg a tolmácstól. Hosszú szakaszos konszekutív tolmácsolási feladat elvégzésére ajánlott az erre képesített tolmács megbízása. Jellemző esetek: diplomáciai, politikai események, köszöntőbeszédek stb.

1.3.3.  Szinkrontolmácsolás

Szinkrontolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, a szinkrontolmács az átlagos beszédtempónál nem gyorsabb szöveget (120-150 szó/perc) élőszóban, tisztán artikulálva közvetíti a célnyelven, információtartalmában és szövegtagolásban híven követve az eredetit.

A szinkrontolmácsolást egy órát meghaladó időtartamban két tolmács, egymást 20-30 percenként váltva tolmácsfülkében végzi (kabinos tolmácsolás). A tolmácsok tolmácsfülkében ülnek vagy mobil tolmácskészülék segítségével tolmácsolnak. A hallgatóság a tolmácsolást fejhallgatón keresztül hallgatja. Az egyéb erőforrásokról és a technikai háttérről ld. a Technikai háttér, erőforrások pontot.

Jellemző esetek: konferenciák, nagyobb szakmai rendezvények, fórumok stb.

1.3.4.  Chuchotage vagy fülbesúgós tolmácsolás

Suttogva végzett szinkrontolmácsolás. A tolmács a résztvevők között ül vagy áll, és a beszéddel egyidejűleg fülbe súgva tolmácsolja számukra az elhangzottakat. Fülbesúgásra csak kevés (max. 4), egymáshoz közel ülő vagy álló résztvevő esetében nyílik mód. A chuchotage tolmácsolás ugyanolyan megterhelő, mint a szinkrontolmácsolás, különösen, ha teremhangból kell dolgozni, így ha a tolmácsolás egy óránál hosszabb ideig tart, szükséges váltótársról gondoskodni.

1.3.5.  Blattolás

A tolmács a kézhez kapott írott forrásnyelvi szöveget olvassa, és azonnal szóban tolmácsolja a célnyelven. Hasonlóan a szinkrontolmácsoláshoz a blattolás nagyfokú felkészültséget és szakmai jártasságot követel a tolmácstól.

2.                 Együttműködési feltételek

2.1.        Keretszerződés és egyedi megrendelések

A Fordítóiroda és a Tolmács szakemberek jogviszonyára vonatkozó általános rendelkezéseket ajánlott a jogviszony kezdetén (keret)szerződésben rögzíteni. Ennek hiányában az eseti írásos megrendelés és annak a Tolmács általi visszaigazolása minősül az adott megbízásra érvényes szerződéses jogviszonynak. A jogviszony minden tekintetben a kölcsönös együttműködés és a jóhiszemű joggyakorlás általános elveire épül.

Az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdése előtt célszerű minden projektről írásos megrendelést küldeni a Tolmács szakembernek, amely a keretszerződésre építve tartalmazza a konkrét megrendelés egyedi feltételeit, és amely majd a számlázás alapjául szolgál. A szóbeli megrendelés joghatásait tekintve az írásbelivel egyenértékű, de a bizonyíthatóság érdekében ajánlott a megrendelés tartalmát írásban rögzíteni.

Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • megrendelő cég/személy nevét;
 • megrendelés dátumát,
 • tolmácsolás időpontját és várható időtartamát,
 • megjelenés időpontját,
 • pontos helyszínt,
 • kapcsolattartó és adott esetben a másik tolmács nevét és telefonszámát,
 • rendezvény típusát, témáját,
 • tolmácsolás típusát (lásd: 1.110 pont),
 • cél- és forrásnyelvet,
 • megbízási díjat és az esetleges járulékos költségeket,
 • fizetési feltételeket és a fizetési határidőt,
 • a lemondás feltételeit és következményeit,
 • valamint minden olyan egyéb feltételt és tudnivalót, amely kihathat a tolmácsolási eseményre.

A számlázás üteme a felek megállapodásától függ (pl. havi összesítés) – figyelemmel a jogszabályi előírásokra. Ha a Tolmács visszaigazolta a megbízást és az írásos megrendelés elfogadását, onnantól kezdve a munka az adott feltételek szerint megrendeltnek tekintendő és az ismertetett feltételek (lásd: előző bekezdés) a továbbiakban nem vitathatók. Ha ezt követően bármely oldalon változás állna be a feltételekben (megjelenési/rendelkezésre állási határidő, időpont stb.), az a megállapodás anyagi feltételeire is hatással lehet, és – adott esetben – új írásos megrendelést kell kiállítani. Ha a Tolmács oldalán beálló változás (pl. személyes megjelenést, munkavégzést akadályozó tényező) miatt a Fordítóiroda oldalán érdekmúlás következik be, a Fordítóiroda jogosult az adott megrendeléstől elállni.

2.2.        Személyes teljesítés

A fentiekben részletezett szerződések és egyedi megrendelések – ettől eltérő megállapodás hiányában – a Tolmács személyes teljesítésére vonatkoznak. Az elvállalt munka indokolatlan lemondása, illetve a Fordítóiroda tudta és beleegyezése nélküli továbbadása – az eredmény minőségétől függetlenül – szerződésszegésnek minősül és az ennek megfelelő jogkövetkezményeket vonja maga után.

2.3.        Titoktartási és konkurenciatilalmi rendelkezések

A vállalkozási (keret)szerződés/írásos megrendelés jellemzően tartalmaz rendelkezéseket a Tolmács titoktartási kötelezettségére és a konkurenciatilalomra vonatkozóan.

2.3.1.   Titoktartás

A titoktartás elvárható szintjének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy közvetített szolgáltatóként a Tolmács szakember korlátozott információkkal rendelkezik a Fordítóiroda és a Fordítóiroda ügyfelei üzleti érdekeiről, kockázatáról. Ezért a Tolmácsnak ezen a téren is az adott helyzetben általában elvárható gondosságot kell tanúsítania a szerződés teljesítése során, annak tudatában, hogy a tolmácsolási tevékenység titokvédelmi szempontból többszörös kockázatot hordoz. A Fordítóiroda ügyfelének a tolmácsolás során tudomásra jutó bizalmas információi, a Fordítóiroda és az ügyfele közötti üzleti kapcsolat ténye, a Fordítóiroda munkafolyamatai, erőforrásai, árai stb. üzleti titoknak minősülnek. A titoktartás körében a tolmácsolási szolgáltatásokat megrendelő ügyfelek általános követelményei alapján indokolt elvárás lehet, hogy a Tolmács a teljesítést követően minden, a megrendeléshez kapcsolódó anyagot (prezentációkat, előadások anyagait stb.) visszaadja/megsemmisítse. A Tolmács magánjellegű, illetve bármilyen médiában közzétett megnyilvánulásai során is köteles ügyelni arra, hogy ne adjon ki bizalmas információkat a munkájáról.

 

2.3.2.   Adatvédelem, adatkezelés

A tolmácsolási folyamat minden szereplője köteles megfelelni a mindenkor hatályos hazai és európai uniós adatvédelmi jogszabályoknak.

2.4.        Konkurenciatilalom

A konkurenciatilalom keretében a Fordítóiroda azon ügyfelekkel fennálló üzleti kapcsolatait illeti meg a védelem, amelyekkel a Tolmács korábban nem állt közvetlen munkakapcsolatban. A védelem érvényesíthetőségéhez szükséges, hogy a Tolmács számára ismert legyen a Fordítóiroda ügyfelének a kiléte. Minimális elvárásként előírható, hogy a Tolmács a Fordítóiroda tudta és beleegyezése nélkül ne kezdeményezzen közvetlen megbízást ilyen ügyfélnél, és semmilyen körülmények között ne keresse meg az adott ügyfelet azonos vagy kapcsolódó tevékenységre vonatkozó üzleti ajánlattal a Fordítóiroda tudta és beleegyezése nélkül.

A konkurenciatilalom időtartama megállapodás tárgyát képezi, általában az utolsó ilyen megrendeléstől számított 2 éves időtartamra korlátozódik.

2.5.        Szakmai tapasztalat igazolása, referenciák

A Fordítóiroda jogosult minden olyan adatigénylésre a Tolmács szakmai tapasztalatára és korábbi munkásságára vonatkozóan, amelyet szükségesnek tart az illető Tolmács szakmai végzettségének, kompetenciájának, tapasztalatának, szolgáltatási színvonalának felmérése és ellenőrzése céljából, és amely a titoktartást nem sérti. A kért adatokat (képesítést igazoló okirat, önéletrajz, referencialista, rendelkezésre állási nyilatkozat stb.) kizárólag a megrendelésben megjelölt célra és időtartamban, vagy a Tolmáccsal egyeztetett konkrét megbízás/pályázat keretében használhatja fel, semmiképpen nem használhatja olyan megbízások megszerzésére, amelyek teljesítésébe később a Tolmácsot nem kívánja bevonni, illetve amelyekről a Tolmácsnak nincsen tudomása.

Amennyiben a Fordítóiroda ügyfele részére kíván ilyen dokumentumot elküldeni, ehhez minden esetben külön engedélyt kell kérnie a Tolmácstól, a várható üzleti lehetőség ismertetésével.

A Tolmács a Fordítóiroda előzetes írásbeli engedélye nélkül a referencialistáján nem tüntetheti fel a Fordítóiroda számára végzett munkát úgy, hogy abból nyilvánvalóvá válik az adott Fordítóiroda és az ügyfele közötti üzleti kapcsolat. A Fordítóirodának végzett munka referenciaként való feltüntetéséhez is hozzájárulást kell kérni a Fordítóirodától; a hozzájárulás megadása csak alapos indokkal tagadható meg. Ha a Fordítóiroda referenciát ad, ehhez – kérésre – olyan személy elérhetőségét is megadhatja, akinél további információ kérhető az adott Tolmács munkájáról.

A Fordítóirodák törekednek arra, hogy a referenciakérés és -adás kultúrája a nyelvi szolgáltatások magyarországi piacán is bevett gyakorlattá váljon, és a tényszerű, konkrét információk átadásával ilyen módon is támogassák a minőségi munkát szolgáltató Tolmács szakembereket.

3.                 Minőség

3.1.        Kölcsönös elvárások a Fordítóiroda és a Tolmács szakember között

A Fordítóiroda és a Tolmács közös érdeke az olyan minőségi munka elvégzése, amely mind az általános nyelvi és tolmácsolástechnikai szempontoknak, mind a végfelhasználó (ügyfél) előre egyeztetett egyedi elvárásainak megfelel. A Fordítóiroda vállalja, hogy ezekről a feltételekről az ügyfelével előzetesen egyeztet. A Fordítóiroda köteles tájékozódni, hogy az ügyfele kíván-e kép- vagy hangfelvételt készíteni a tolmácsolásról, és amennyiben igen, erről a Tolmácsot előre tájékoztatja, tekintettel a felvételek szerzői jogi vonatkozásaira.

3.2.        A Fordítóiroda és a Tolmács feladatai és felelőssége

A kölcsönös cél, azaz a minőségi, színvonalas tolmácsolás biztosítása érdekében a Fordítóiroda a megrendeléssel egyidejűleg minden olyan rendelkezésére álló információt (a tolmácsolás célja, célközönség, egyedi szóhasználatra vonatkozó igény, ügyfélspecifikus terminológia, segédanyag, helyi konvenciók, referenciák, előzmények, előírt öltözet, kapcsolattartó személy stb.) eljuttat a Tolmácshoz, amely a munka elvégzéséhez szükséges lehet. Ha ilyenek nem állnak rendelkezésére, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelétől beszerezze a szükséges információkat. Emellett – lehetőségeihez mérten – minden olyan segítséget, konzultációs lehetőséget, technikai háttértámogatást biztosít, amely segíti a Tolmácsot a megrendelt munka lehető legmagasabb színvonalú elvégzésében.

A Tolmács feladata a munka fentiekben felsorolt elvárásoknak megfelelő elvégzése. A Tolmács személyével szemben támasztott követelmények bővebb ismertetése az 5.4 pont alatt (Minőségi elvárások) található.

3.3.        A tolmácsolási projekt megbízási és vállalási feltételei

A Fordítóiroda a megrendelést (purchase order, PO) írásban küldi el a Tolmács részére a tolmácsolási feladathoz kapcsolódó összes fontos információval együtt. Ritka esetben szóbeli megrendelés is keletkezhet, de törekedni kell a megállapodás, megrendelés írásban történő rögzítésére, visszaigazolására. A megrendelés minimális tartalmi elemeit a 2.1. pont tartalmazza.

A Tolmács a megrendelés kézhezvételét követően az abban foglaltak megismerését és elfogadását írásban visszaigazolja. Ezt követően a megrendelés minden eleme elfogadottnak minősül.

Ha bármely felsorolt elvárás teljesítése akadályba ütközik vagy ellentmond a szakma általános szabályainak (pl. szakmai-etikai megfontolások), a Tolmács felelőssége, hogy erre még a megbízás visszaigazolása előtt írásban felhívja a Fordítóiroda figyelmét. Amennyiben a Fordítóiroda – akár a végfelhasználó (ügyfél) kérésére, akár saját döntése alapján – ragaszkodik a Tolmács által írásban megkérdőjelezett elvárás betartásához, az abból fakadó minőségi kifogásokért a Tolmácsot semmilyen felelősség nem terheli. A Tolmács dönthet úgy, hogy a megkérdőjelezett elvárás miatt nem vállalja el a munkát – ezt szintén írásban kell jeleznie a Fordítóiroda felé. A munka elvállalása és a megrendelés visszaigazolása esetén azonban a munkát a visszaigazolt megrendelésben megfogalmazott elvárásoknak megfelelően, a megadott határidőre el kell végeznie. Mindazonáltal ezek az eltérő feltételek semmilyen körülmények között nem sérthetik a szakma alapvető etikai és üzleti szabályait, e tekintetben a Tolmács és a Fordítóiroda mindenkor egységes fellépésre törekszik.

Szinkrontolmácsolás esetén a Fordítóiroda 1 órát meghaladó munkára nem kérhet fel egyetlen Tolmácsot, tehát az egyedül végezhető szinkrontolmácsolás maximális időtartama egy óra. Ennél hosszabb időtartamra szinkrontolmácsolást a Tolmács nem vállal egyedül.

A tolmácsolási projekt lezárása után a megrendelés, valamint az ügyfél által támasztott specifikus elvárások teljesítéséről a Fordítóiroda az ügyféltől és a Tolmácstól is visszajelzést kérhet, figyelembe véve a kiindulási elvárásokat, a munkavégzés időtartamát és a minőségre vonatkozó esetleges visszajelzéseket stb.

3.4.        Minőségi elvárások

A Tolmács törekszik arra, hogy a forrásnyelvi szöveget oly módon ültesse át a célnyelvre, hogy a tolmácsolás megfeleljen a célnyelv és az adott nyelvi regiszter szabályainak, a közérthetőség követelményének és a megrendeléskor közölt specifikus utasításoknak. A tolmácsolás során a Tolmácsnak ügyelnie kell az egész tolmácsolás céljára, a szakterület, illetve az ügyfél terminológiájának betartására és következetes használatára; továbbá a helyes nyelvi fordulatok alkalmazására és a beszéd érthetőségére, megfelelő intonációjára.

A Tolmács vállalja, hogy a tolmácsolási esemény előtt – lehetőség szerint – legalább 2 nappal megküldött segédanyagokat tanulmányozza, és a tolmácsolási eseményre a legnagyobb alapossággal felkészül. Amennyiben nem kap megfelelő segédanyagot (különös tekintettel a felolvasott szövegek tolmácsolására), a tolmácsolásban emiatt esetlegesen bekövetkező minőségromlásért nem felel.

3.5.        Reklamációkezelés

A végfelhasználótól (ügyféltől) érkező helyszíni minőségi kifogást a munkát végző Tolmács a helyszínen lehetőség szerint azonnal korrigálja, vagy amennyiben azt nem találja megalapozottnak, tájékoztatja a végfelhasználót az alkalmazott nyelvi megoldások szakmai indokairól. A minőségi kifogásról a Fordítóirodát a lehető legrövidebb határidőn belül tájékoztatja. A végfelhasználótól (ügyféltől) érkező utólagos minőségi kifogást minden esetben először a Fordítóirodának kell kivizsgálnia. E vizsgálatnak ki kell terjednie a következők megállapítására:

 • a kifogásolt hiba/probléma típusa,
 • a Tolmács személye (megjelenés, viselkedés, késés stb.),
 • a tolmácsolás minősége (ingadozó teljesítmény, terminológiai problémák, nyelvi, stilisztikai problémák stb.),
 • a hiba/probléma forrása és a hozzá köthető felelősségi kör (pl. a segédanyagok hiányából fakadó rossz terminológiahasználat esetén kevésbé vonható felelősségre a Tolmács).

A Fordítóiroda a belső minőségbiztosítási szakemberei által nem ismert nyelvek vagy szakterületek esetén a probléma vizsgálatába bevonhatja a Tolmácsot, vagy egy független nyelvi/szakmai szakértőt is.

Az első vizsgálat részletes szakmai eredményét a Fordítóiroda írásban eljuttatja a tolmácshoz, visszajelzést, véleményt kérve a jelzett kifogásokkal kapcsolatban. A Tolmács szakmailag megalapozott véleményt formál a minőségi kifogásról, és ezt írásban eljuttatja a Fordítóirodához lehetőleg 3 munkanapon belül. A Fordítóiroda ennek alapján dönt a további lépésekről.

Amennyiben a minőségi kifogás bizonyíthatóan a Tolmács hibájából ered, és emiatt a Fordítóirodát bármilyen anyagi/erkölcsi kár éri, a Fordítóiroda jogosult levonni a szükséges konzekvenciákat és az adott tolmáccsal szemben akár pénzügyi szankciót is alkalmazni, amennyiben erről a Fordítóiroda és Tolmács között létrejött vállalkozási keretszerződés / eseti megbízás rendelkezik. Vitatott esetben ennek indokoltságát mindkét két fél számára méltányos módon független harmadik fél – azonos nyelvpárban és szakterületen dolgozó Tolmács, szakmai szervezetek – közreműködésével kell megállapítani.

4.                 Technikai háttér, erőforrások

A Fordítóiroda vagy az ügyfél köteles a tolmácsoláshoz szükséges technikai hátteret (pl. megfelelő minőségű tolmácskabin, tolmácspult, mikrofonok, fejhallgatók stb.) biztosítani, illetőleg azok meglétét és működését ellenőrizni. A Tolmács jogosult a helyszínen felmérni, hogy a Fordítóiroda/ügyfél által biztosított (illetőleg ellenőrzött) technikai háttérrel megfelelően tud-e dolgozni, és hogy a feladatot el tudja-e végezni. Mivel a helyszínen e feltételek utólagos módosítására már ritkán van lehetőség, a Tolmács nem vállalhat felelősséget a nem megfelelő technikai háttér okozta minőségi kifogásokért. A technikai körülményekkel kapcsolatos bármilyen probléma esetén a Tolmács értesíti a Fordítóiroda illetékes munkatársát és/vagy a Fordítóiroda által megjelölt kontaktszemélyt, hogy mielőbb megoldást találjanak a problémára. Amennyiben például a helyszínen derül ki, hogy a szinkrontolmácsolásként megrendelt munka technikai feltételei nincsenek biztosítva, az ebből eredő minőségi kifogásokért a Tolmács nem felel.

Szinkrontolmácsolás esetén biztosítani kell a tolmácsoláshoz szükséges technikai berendezéseket, különös tekintettel a tolmácskabin(ok)ra és a hallgatóság által használandó fülhallgatókra. A tolmácskabinok lehetőleg feleljenek meg az ISO 4043 szabványnak. A Fordítóirodának/ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy a Tolmácsoknak megfelelő rálátásuk legyen a pódiumra, illetve az előadók által használt kivetítőre. Indokolt esetben a tolmácskabin az előadótermen kívül is felállítható, megfelelő monitorokkal felszerelve, melyeken az előadó és a prezentáció is jól látható. Tolmácstechnikai berendezések esetén fontos egy megfelelően képzett technikus állandó jelenléte. Erről – amennyiben a berendezéseket nem a Fordítóiroda biztosítja – a Fordítóiroda ügyfelének kell gondoskodnia. A szinkrontolmácsok egymást 20-30 perces időközökkel váltják, a közbeiktatott szünetekre biztosítani kell számukra a zavartalan pihenés lehetőségét.

5.                 Díjazás

5.1.        Kapacitás, napi vállalási mennyiségek

Egy tolmácsolási nap 8 órának felel meg. Egy nap 2 túlóránál többet nem javasolt vállalni. A tolmácsolás egysége egész nap vagy fél nap. Az óra alapú elszámolást jellemzően nem támogatják a megállapodás aláírói. Mégis, ha óradíjban kell megállapodni, a javasolt megrendelhető minimális tolmácsolási mennyiség 2 óra.

Az egész nap 8 órának felel meg, míg a fél nap 4 órának. A tolmácsolás időtartama a Tolmács megérkezésétől a távozásáig tart, és magában foglalja a nem aktívan tolmácsolással töltött időt is. Az esetleges túlmunkára vonatkozó többletdíjazás feltételeit mind a Tolmáccsal, mind az ügyféllel kötött megállapodásban előre rögzíteni kell.

Szakmai alapelvárás, hogy a Tolmács igyekezzen minél pontosabb tájékoztatást adni arról, hogy általánosságban, illetve egy konkrét munka esetén milyen mennyiségű tolmácsolási munkát tud felelősségteljesen elvállalni. A Fordítóiroda nem követelhet a Tolmácstól olyan volumenű teljesítést, amely a megrendelt munka valamennyi körülményét tekintve irreális, és természetesen a Tolmács sem vállalhat el teljesíthetetlen mennyiségű munkát.

Szinkrontolmácsolás esetében 20–30 perces váltásokban legalább két ember dolgozik. Ilyen esetben is arra kell törekedni, hogy az 1 órás időtartamot meghaladó munkákat két szakember felváltva végezze. A szinkrontolmács a Fordítóirodával történő egyeztetés során javaslatot tehet tolmácspárjának személyére, és a Fordítóirodának is törekednie kell arra, hogy ebben a kérdésben körültekintően egyeztessen a Tolmácsokkal.

5.2.        Elszámolás

A Tolmács és a Fordítóiroda az elszámolás alapját még a munka elvállalása előtt egyezteti és a megrendelésben egyértelműen rögzíti. Mivel a Fordítóiroda az ügyféllel való egyeztetés során rögzített költségvetés alapján kalkulál, indokolt, hogy a Tolmács felé is ennek megfelelően határozza meg az elszámolási egységet.

A Fordítóiroda elküldi a Tolmácsnak a projektért járó díjazást tartalmazó írásos megrendelést (purchase order, PO), tehát a munkáért járó díjazást a tolmácsolás megkezdése előtt rögzíteni kell. Amennyiben a munkaidő pontos rögzítése nem lehetséges, a megrendelőben akkor is meg kell határozni az elszámolás mértékegységét (normál időtartam, túlmunka, esetleg utazási, étkezési és szállásköltség térítése stb.) és annak egységárát/-árait. Az írásos megrendelés elküldésétől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a Fordítóiroda és a tolmács együttműködésének előzményei (pl. keretszerződésben rögzített árak) miatt a díj összege ezek hiányában is egyértelmű. A csak szóbeli megállapodás a bizonyíthatóság érdekében kerülendő.

5.3.        Útiköltség, a rendelkezésre állás szabályozása

A Tolmács utazással töltött idejére – a lakhelye szerinti közigazgatási határon túl található tolmácsolási helyszín esetén – rendelkezésre állási díj fizethető. A rendelkezésre állási díj egyéni megállapodás részét képezi. Javasolt a Tolmács napidíját óradíjra bontani és az utazással töltött órákra annak 30-50%-át a Tolmács részére megfizetni.

Külföldi utaknál, repülővel történő utazás esetén a Tolmács számára oda-vissza repülőjegyet kell biztosítani. Vonattal történő utazás esetén minimum 2. osztályú retúrvonatjegy biztosítandó. Hasonlóan, busszal történő utazás esetén a Tolmács számára buszjegyet kell biztosítani. A Tolmácsok saját gépkocsival történő utazása esetén az utazási költségek átalánydíjban kerülnek elszámolásra, egyedi megállapodás szerint (például egy gépjárműre, 100 km/10 l benzinfogyasztást figyelembe véve a MOL 95 oktánszámú motorbenzin NAV által meghatározott aktuális havi árfolyamán).

5.4.        Járulékos költségek (szállás, étkezés)

Minimális körülmények biztosítása a lakhelytől távol eső tolmácsolási eseménykor (pl. min. háromcsillagos szálloda, külön szoba és étkezés biztosítása vagy étkezési hozzájárulás fizetése, külföldi út esetén a repülőtéri transzfer költségeinek biztosítása.)

Amennyiben a tolmácsolásról video-, illetve hangfelvétel készül, a Fordítóiroda törekszik arra, hogy ezért az ügyfelétől külön díjazást kapjon, amelyet a Tolmács díjazásában is érvényesít.

5.5.        Fizetési feltételek

A tolmácsolási díj kifizetése az írásos megrendelés alapján kiállított számla ellenében történik. A Fordítóiroda szabályozhatja a számlázás gyakoriságát és a számlák ellenőrzésének módját. A fizetési határidő a felek közötti megállapodás lényeges eleme, ezért erről is előzetesen tájékoztatni kell a Tolmácsot. A felek a jogszabályok által megengedett keretek között bármilyen fizetési határidőben megállapodhatnak, és a Fordítóiroda köteles a megállapodás szerinti határidőt pontosan betartani, függetlenül attól, hogy az ő ügyfelének pénzügyi teljesítése az adott határidőig megtörtént-e. A Fordítóiroda törekszik arra, hogy a tolmácsolási eseményen egyforma árat biztosítson az azonos nyelvpárban és műfajban együtt dolgozó tolmácsok számára.

Felár alkalmazható többek közt 24 óránál kevesebb felkészülési idő, idegen nyelvről idegen nyelvre történő tolmácsolás, hétvégi vagy extrém körülmények közötti munkavégzés esetén.

5.6.        A megrendelés lemondása

Amennyiben a megrendelt tolmácsolást a Fordítóiroda a munkavégzés előtt rövid idővel, bármilyen oknál fogva lemondja, és így a megrendelés meghiúsul, a Tolmácsot lemondási díj illeti meg. Ennek mértéke egyéni megállapodás kérdése. (Gyakorlati példa: 48 órán belüli lemondás esetén az eredeti megbízási díj 30-50%-a,

24 órán belüli lemondás esetén az eredeti megbízási díj 50-100%-a illeti meg.) Amennyiben a Tolmács menthető ok nélkül mondja le a megbízást a fenti időszakokon belül, köteles maga helyett a Fordítóiroda számára elfogadható másik tolmácsot biztosítani, akit a Fordítóiroda indokolatlanul nem utasíthat el. Ennek hiányában a Tolmács a fenti mértékek szerinti lemondási díj fizetésére kötelezhető.

6.                 Közbeszerzések, pályázatok

A Fordítóiroda és a Tolmács kölcsönösen megállapodik abban, hogy a tisztességes piaci magatartás elvét követve indulnak a közbeszerzési eljárásokon.

A Fordítóiroda és a Tolmács továbbá a következők betartásáról állapodik meg:

6.1.        A Fordítóiroda kötelezettségei:

 • vállalja, hogy a Tolmács önéletrajzát, diplomáját, képesítését, valamint az egyéb megkövetelt okiratokat csak a Tolmács eseti jóváhagyásával adja be az adott pályázatra;
 • vállalja, hogy a pályázatokra valós referenciát ad be;
 • vállalja, hogy a kiíró felé jelzi, ha a kiírás ellentmondást tartalmaz, vagy többféleképpen is érthető; illetve, ha szakmailag teljesíthetetlen/nem reális követelményeket ír elő. Ez utóbbi alátámasztására szakmai szervezet (MFTE, Proford, SZOFT) ajánlását/szakvéleményét is kikérheti;
 • vállalja, hogy a pályázatában szerepeltetett Tolmácsot külön kérés nélkül 2 héten belül tájékoztatja az eljárás eredményéről, és nyertes pályázat esetén a projektben való részvételét biztosítja;
 • vállalja, hogy amennyiben az általa megpályázott közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés kirívóan alacsony áron kerül megkötésre, lehetőség szerint betekintést kér a pályázatok nyilvános részeibe, feltárja és nyilvánosságra hozza a kirívóan alacsony ár körülményeit;
 • vállalja, hogy a szakma védelmében rendszeresen kikéri a tolmácsok szakmai szervezetének véleményét és indokolt esetben együttesen tesznek javaslatot a kiírók/a Közbeszerzési Hatóság felé, segítve őket a tolmácsolási pályázati kiírások szakmailag megalapozott előkészítésében;
 • vállalja, hogy amennyiben az eljárás során a tolmácstól kizárólagosságot kér, a pályázat elnyerése esetén az adott tolmács elsőbbséget élvez;
 • vállalja, hogy a Tolmácsot tájékoztatja a tolmácsolás pályázatban rögzített feltételeiről és még a pályázat benyújtása előtt megállapodik a Tolmáccsal a tolmácsolás díjáról.

6.2.        A Tolmács kötelezettségei:

 • vállalja, hogy valós információkat tartalmazó önéletrajzot, diplomát, képesítést, referenciát, egyéb megkövetelt okiratokat és igazolásokat ad át az ajánlattevő Fordítóirodának;
 • vállalja, hogy pályázati részvétel esetén már a pályázat elkészítése során tisztázza a Fordítóirodával az adott pályázat elnyerése esetén alkalmazott díjazást és vállalási feltételeket;
 • vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén a szerződés időtartamára a nyertes ajánlattevő Fordítóiroda rendelkezésére áll a pályázás során megállapodott feltételek és díjazás szerint.

 

Budapest, 2020. április 14.

 

 

 

Bán Miklós Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesülete dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna

Magyar Fordítók és Tolmácsok

Egyesülete

dr. Wagner Veronika

dr. Beták Patrícia

Szabadúszó Fordítók, Tolmácsok Egyesülete

 

 

 

Az eredeti megállapodás aláírásának kelte: Budapest, 2013. szeptember 20.

Az utolsó, hatályos változat aláírásának kelte: Budapest, 2016. április 18.

 

Translate »