Rendkívüli közgyűlés 2022.09.26

MAGYAR FORDÍTÓK ÉS TOLMÁCSOK EGYESÜLETE
rendkívüli közgyűlése

Időpont: 2022. szeptember 26. (hétfő), 17.00 óra,

megismételt közgyűlés 17.30 óra

Helyszín: Bolgár Művelődési Ház (1097 Budapest, Vágóhíd utca 62.)

 

A közgyűlésen 17.00 órakor a jelenlévők száma nem érte el a határozatképességet. A megismételt közgyűlésen, 17.30 órakor 14 tag volt jelen.

17.30 órakor Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök köszönti a közgyűlésen megjelent tagokat.

Elnök: Megállapítom, hogy a megismételt közgyűlésen 14 fő tag van jelen, a közgyűlés határozatképes.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök Grosser Tamás kommunikációs igazgatót javasolja levezető elnöknek.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

17/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése Grosser Tamás személyét elfogadja az MFTE 2022. szeptember 26-i rendkívüli közgyűlése levezető elnökének.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök: Javasolom Genát Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

18/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése Genát Andrea személyét elfogadja az MFTE 2022. szeptember 26-i rendkívüli közgyűlése jegyzőkönyvvezetőjének.

A levezető elnök megkérdezi, ki vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését. Zachár János és dr. Palásthy György jelentkezik.

Levezető elnök: Javasolom Zachár Jánost és dr. Palásthy Györgyöt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

19/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése Draskóczy Piroska és Elődi Anna személyét elfogadja az MFTE 2022. szeptember 26-i rendkívüli közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

A levezető elnök javaslatot tesz az előzetesen kiküldött napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására az alábbiak szerint:

1. Köszöntés; levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, napirend elfogadása

2. Az Alapszabály módosítása – módosítások elfogadása

3. Az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása

4. Egyebek

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

20/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése a 2022. szeptember 26-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Köszöntés; levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, napirend elfogadása

2. Az Alapszabály módosítása – módosítások elfogadása

3. Az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása

4. Egyebek

2. Napirendi pont – Az Alapszabály módosítása – módosítások elfogadása

A levezető elnök felkéri Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnököt, hogy terjessze elő az Alapszabály módosításait, amit a tagok a közgyűlés előtt e-mailben megkaptak.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna felolvassa az Alapszabály 3.3.1. pontját, amely a következő szöveggel kerül kiegészítésre: „A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.”

A levezető elnök szavazásra bocsátja az 3.3.1. pont kiegészítését.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a kiegészítést.

21/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése elfogadja az Alapszabály 3.3.1. pontjának kiegészítését a következő szöveggel: „A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.” A módosított Alapszabály a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna felolvassa az Alapszabály 3.4. pontját, amely a következő szöveggel kerül kiegészítésre: „A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.”

A levezető elnök szavazásra bocsátja az 3.4. pont kiegészítését.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a kiegészítést.

22/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése elfogadja az Alapszabály 3.4. pontjának kiegészítését a következő szöveggel: „A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.” A módosított Alapszabály a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna felolvassa az Alapszabály 3.5. pontját, amely a következő szöveggel kerül kiegészítésre: „Az örökös tagok jogai és kötelezettségei egyebekben megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel.”

A levezető elnök szavazásra bocsátja az 3.5. pont kiegészítését.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a kiegészítést.

3. Napirendi pont – Az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elfogadásra javasolja a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének Alapszabályát a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a javaslatot.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a módosítást.

23/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése elfogadja a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének Alapszabályát a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva, ami a jelen jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

9. Napirendi pont – Egyebek

Borbély Ágnes azt javasolja, hogy az MFTEtegye lehetővé az online részvételt a közgyűlésin. Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna zt válaszolja, hogy ez a kérdés a következő közgyűlésen kerülhet napirendre.

Levezető elnök: A napirendi pontok kimerítése után az ülést 18.00 órakor bezárja.

Kmf.

………………………………………………

elnök

…………………………………. ……………………………….

levezető elnök jegyzőkönyvvezető

……………………………………. ………………………………..

Zachár János dr. Palásthy György

jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Elnökségi ülés 2022.09.16

Az MFTE elnöksége ülése

Időpont: 2022. szeptember 16., péntek, 16.00 óra

Helyszín: 1031 Budapest, Emőd utca 9.

 

 

Jelen van: Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök, Genát Andrea, Grosser Tamás, dr. Palásthy György és Szabó Ágnes elnökségi tagok, valamint Iványi Katalin, az Ellenőrző Bizottság tagja.

Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő elnökségi tag van jelen, így az elnökség határozatképes.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna: Megállapítom, hogy 5 fő elnökségi tag van jelen, az elnökség határozatképes. Javaslom Genát Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

17/2022.(09.16.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége Genát Andrea személyét elfogadja az MFTE elnöksége 2022. szeptember 16-i ülése jegyzőkönyvvezetőjének.

Az elnök megkérdezi, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz képest van-e valakinek javaslata. Az elnökség nem tesz javaslatot.

Elnök: Felteszem szavazásra a következő javaslatot:

Az MFTE elnöksége a 2022. szeptember 16-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Elnökség – feladatok elosztása

2. Munkaterv az év végéig

3. Rendkívüli közgyűlés előkészítése

4. Egyebek

18/2022.(09.16.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. szeptember 16-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Elnökség – feladatok elosztása

2. Munkaterv az év végéig

3. Rendkívüli közgyűlés előkészítése

4. Egyebek

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

1. Napirendi pont– Elnökség – feladatok elosztása

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna megkérdezi Grosser Tamást és dr. Palásthy Györgyöt, vállalják-e az alelnöki pozíciót. Mindketten igennel válaszolnak, az elnökség többi tagja is támogatja a javaslatot.

19/2022.(09.16.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. szeptember 16-i ülésén úgy dönt, hogy Grosser Tamást és dr. Palásthy Györgyöt megválasztja az MFTE alelnökeivé.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna megkérdezi az MFTE elnöksége tagjait, ki milyen feladatot szeretne vállalni az elnökségi ciklusban.

Grosser Tamás kommunikációs alelnök a nemzetközi kapcsolatokat, a kommunikációt és a rendezvények szervezését vállalja.

Dr. Palásthy György általános alelnökként a sajtókapcsolatokat, az MFTE széles körben történő megismertetését, a képzéseket, egy kvalifikációs rendszer kidolgozását és az egyesületi élet több tartalommal való feltöltését vállalja.

Szabó Ágnes az operatív és a titkári feladatokat, valamint a levelezőlista kezelését vállalja.

Genát Andrea a rendezvények szervezését, a jegyzőkönyvvezetést, a pénztár és a levelezőlista kezelését vállalja.

20/2022.(09.16.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. szeptember 16-i ülésén úgy dönt, hogy a feladatokat a következőképpen osztja fel:

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök – az MFTE képviselete,

Grosser Tamás alelnök – nemzetközi kapcsolatok, a kommunikáció és a rendezvények szervezése,

Dr. Palásthy György általános alelnök – sajtókapcsolatok, az MFTE széles körben történő megismertetése, a képzések, egy kvalifikációs rendszer kidolgozása és az egyesületi élet több tartalommal való feltöltése,

Szabó Ágnes – operatív és a titkári feladatok, valamint a levelezőlista kezelése,

Genát Andrea – rendezvények szervezése, jegyzőkönyvvezetés, a pénztár és a levelezőlista kezelése.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

2. Napirendi pont– Munkaterv az év végéig

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elmondja, hogy rendkívüli közgyűlést kell tartanunk, részt veszünk a BME Szent Jeromos-napi rendezvényén, dr. Palásthy György fogja megtartani az MFTE részéről A fordítás mint szakma előadást a Pázmány Péter Tudományegyetemen, meg kell szerveznünk a hagyományos Mikulás-vacsorát, és ezeken kívül egy képzés megtartását javasolja a Hogyan szerezzünk közvetlenül ügyfeleket? témában, aminek a megtartására Muszka Katalint javasolja felkérni. Dr. Palásthy György javasolja nyelvi tagozatok létrehozását az MFTE-n belül.

21/2022.(09.16.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. szeptember 16-i ülésén úgy dönt, hogy a 2022. év végéig a következő munkatervet fogadja el:

1. Rendkívüli közgyűlés megtartása

2. Részvétel a BME Szent Jeromos-napi rendezvényén

3. Előadás tartása a Pázmány Péter Tudományegyetemen (dr. Palásthy György)

4. Mikulás-vacsora

5. Képzés – Hogyan szerezzünk közvetlenül ügyfeleket?

6. Nyelvi tagozatok létrehozása (dr. Palásthy György)

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

3. Napirendi pont– Rendkívüli közgyűlés előkészítése

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök azt javasolja, hogy az MFTE a rendkívüli közgyűlését 2022. szeptember 26-án, hétfőn 17.00 órától, a megismételt közgyűlést 17.30 órától tartsa meg.

22/2022.(09.16.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. szeptember 16-i ülésén úgy dönt, hogy az MFTE a rendkívüli közgyűlését 2022. szeptember 26-án, hétfőn 17.00 órától, a megismételt közgyűlést 17.30 órától tartja meg.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

4. Napirendi pont– Egyebek

Az Egyebek napirendi pontban nem érkezik hozzászólás.

Elnök: További hozzászólások hiányában az ülést 17.30 órakor bezárja.

Kmf.

…………………….. ……………………………

elnök jegyzőkönyvvezető

 

MFTE SZOFT PROFORD ESZMECSERE

SZOFT PROFORD MFTE eszmecsere

Zoom

2022. augusztus 31., 18:00 óra

 

 

18:03 órakor 96 résztvevő volt

(pl. 18:28 órakor 126- résztvevő volt, ez volt a stabilnak mondható résztvevőszám)

Az alábbi feljegyzések a 19:13 óráig elhangzottakat tartalmazzák, a rendezvény azt követően még kb. 20:00 óra utánig tartott.

Az eszmecserét Szemők Ildikó fordító kezdeményezte, aki egyik egyesületnek sem tagja.

⦁ A SZOFT társelnöke, Zsinka Julianna moderálta az eseményt.

⦁ Fő kérdés: Hogyan fogja átalakítani a kata változása, az infláció a piacot?

⦁ Meghívott vendégek:

Balázs Márta, Edimart

Bán Miklós, Proford

Gál-Bérey Tünde, Villámfordítás

Grosser Tamás, MFTE

⦁ 2 felmérés volt a közelmúltban az aktuális helyzet kapcsán, a Proford és a Szoft végezték.

⦁ Bán Miklós (18:08–18:13) a Proford felmérésének eredményét ismertette:

A cégek milyen alvállalkozói többletköltséget bírnak el:

1–5% 27% a három együtt 70%
6–10% 31%
11–15% 12%
16–20% 15%
21–30% 15%

Mik a cégek létszámtervei 2023-ra:

változatlan létszám 62% erős bérnyomás alatt
leépítés 12%

Mennyi üzemeltetési költségváltozásra számítanak a cégek:

25% növekedésre 63%
50% növekedésre 28%
> 50% növekedésre 12%

⦁ Zsinka Julianna (18:13–18:17) a Szoft felmérését ismertette, melyre 246-an válaszoltak, ami szerinte „reprezentatív”.

A felmérés július végén, augusztus elején készült, amikor a rezsicsökkentés módosítása még nem volt ismert.

– A szakmában marad, főállásúként: kb. 70%

mellékállásúként: 12%

– Milyen adózási formát választanak?

Átalányadózás: 64%

(Illegális megoldásokat is említettek a felmérésben.)

– Milyen áremelést „terveznek” (nem voltak előre megadott sávok):

Átlagosan 23%-ot, úgy, hogy a tervezett áremelések 15 és 35% között mozognak.

⦁ Miért a Villámfordítás és az Edimart fordítóirodákat hívták meg?

A témáról írt cikkeik miatt

⦁ Gál-Bérey Tünde, Villámfordítás (18:18–18:21)

Hogyan lehet felkészülni?

Kevés infó volt, egyfajta pánik alakult ki.

A fordítók elkezdtek egymás között beszélni. A Villámfordítás nem határozta meg, hogy mit visel el a cég. Tünde szerint mozgásban kell látni a dolgokat. A vállalkozás lényege, hogy kockázatokat is kell vállalni.

⦁ Grosser Tamás (18:21–18:28)

Felvetése: Hogyan tudunk összefogni a fordítóirodákkal, a fordítóirodák hogyan tudják elfogadtatni az ügyfelekkel az áremelést, hogyan tudunk segíteni az irodáknak?

Örülünk, hogy együttgondolkodás történik.

Tagjaink nagy része közvetlenül a megrendelőktől kapja a megbízásokat, nekik maguknak kell kommunikálniuk az ügyfelekkel.

Szerinte legalább 20–30%-os emelést kell alkalmazni ahhoz, hogy elviselhető legyen a bevételcsökkenés. (Mindenkinek kevesebb ebvétele lesz a közeljövőben.)

Egyébként mindenki árucikket árusít, amit el kell adni.

Talán euróban kellene számolni, elszámolni, ezzel ki lehetne iktatni az inflációt.

Az MFTE régi szervezet, így van kollektív emlékezete, mely azt mutatja: a „kata” előtt is volt élet, ezért utána is lesz.

⦁ Balázs Márta, Edimart (18:28–18:40

Örül, hogy nem szemben állunk, hanem együtt gondolkodunk.

Megjegyzi: az alvállalkozói költség nem ugyanolyan „hideg” költségtényező, mint a többi.

Csodálkozik, hogy a fordítók máris 20–30% emelést említenek. Szerinte nem mondhatjuk ki ilyen könnyen ezeket a számokat, mert különböző ügyfélköröknek dolgozunk.

Rámutat, hogy az irodák is izgulnak, hogy melyik ügyfél fogadja el az áremelést, és melyik nem.

Több fordítóval is beszélt az elmúlt időszakban. Olyankor nem 20–30%-ról volt szó, hanem arról, hogy „álljunk össze”. Sok fordítójuktól kérték, hogy ne ebben az évben emeljenek. (Többek között azért, mert ez év januárjában számottevően emelték a fordítók díjait.)

Nem lehet mindent beárazni.

Attól senki nem lesz boldog, hogy bejelentett egy nagy áremelést, utána pedig nem kap megbízásokat.

Beszélni kell egymással; arra számít, hogy a fordítók adnak némi türelmi időt.

Nem tud még számokat mondani (és stratégiai okokból nem is akarna). Lehet, hogy januárban szükség lesz eltérni a most elképzeltektől.

⦁ Szemők Ildikó (18:40–18:43

(Magáról elmondta, hogy a fél éve tanít a Kodolányi szakfordítói képzésében.)

Szerinte a helyzet nehézségét a következők adják: infláció, „kata” változása, rezsicsökkentés csökkentése.

Új partnereknek új áron dolgozik, de régi partnerei is vannak.

Szerinte a képzésen végzőknek most még nehezebb lesz a piacra lépés.

Arról értesült, hogy sok műfordító hagyja el a pályát, ami nagy veszteség – de valahogy majd megoldjuk.

⦁ Zsinka Julianna (18:43–18:46)

A műfordítók túl alacsony áron dolgoznak.

A Márta által mondottakra reagálva: nagyjából azt a pénzt szeretné megkeresni, amit eddig.

⦁ Bán Miklós (18:46–18:53)

Nem akarom mondani, hogy mely emelés oké, de egy fordító általában 4–6 irodának dolgozik, ezek többnyire mikrovállalkozások.

Fordítóirodáknál igen ritka a 25%-os árbevétel-növekedés.

Ahhoz, hogy átlagosan 25%-kal emelje árait, egy fordítóirodának ügyfelei 50%-ánál kb. 60%-kal kell megemelnie az árait.

Az euróban való elszámolást jó ötletnek tartja.

Szerinte nem biztos, hogy a frissen végzetteknek most különösen nehéz piacra lépni.

Rámutatott: nagyon sok szellemi munka rosszabbul fizet, mint a szakfordítás.

⦁ Grosser Tamás (18:53–19:00)

Lehet, hogy érdekellentét áll fenn a szabadúszó fordítók és a fordítóirodák között?

Megjegyzi, hogy katásként 10 évig nem kellett árat emelni – de a fordítóirodák ezalatt valószínűleg emeltek árat.

Nem kell százalékokról beszélni, mert az nagyon individuális, de nyugat-európai árakban kell gondolkozni.

Szerinte reálisak az említett tervezett áremelések.

⦁ Zsinka Julianna (19:00–19:03)

A jó fordítók erősebben fognak külföldön munka után érdeklődni, ami strukturális változást jelent. A strukturális változás másik része a gépi fordítás kérdése – az emberi fordítás luxustermékké fog válni.

⦁ Béres-Deák Rita (19:03–19:05)

Szerinte is érdemes lehet euróban gondolkodni. (Hozzátette: ő eurós országban él.)

⦁ Draskóczy Piroska kérdésére, hogy külföldi fordítóirodákkal szemben mennyire tudnak magyarországi fordítóirodák áremelést érvényesíteni, Bán Miklós (19:05–19:10) többek között kifejtette, hogy egy profi külföldi fordítóiroda úgy vásárol Magyarországon, hogy maga teszi hozzá a hozzáadott érték nagy részét. Külföldi fordítóirodákkal szemben árat emelni még nehezebb.

⦁ Balázs Márta (19:10–19:13)

Tamás ne tényként fogalmazza meg, amit a fordítóirodákról feltételez.

Az Edimart nem emelt árat, ellenben sokat fektetett be például szoftverekbe, és költségeik (például az iroda bérleti díja) nagy mértékben emelkedtek.

Szerinte minden szereplőnek megvan a helye a piacon.

 

2022.07.27-Levél-Parragh-Lászlónak-MKIK

Parragh László úr,

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke részére

Tisztelt Parragh Úr!

 

A KATA-törvény legutóbbi módosítása minden szakma képviselőjét arra késztette, hogy megfogalmazza szakmájának ezzel kapcsolatos sajátos érdekeit.

Kérjük Önt, mint a magyar vállalkozók érdekeit szem előtt tartó, nagy közéleti befolyással rendelkező szervezet elismert vezetőjét, hogy a KATA-törvény igazgatására rendelt hivatalok előtt képviselje szakmai szövetségünk alábbi javaslatát:

Javaslat:

Kérjük a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. tv.

1) 5. cikk (1) bek. g) pontjának kiegészítését az alábbiak szerint:

„…ide nem értve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból, valamint a TESZOR 74.30 szerinti fordításból és tolmácsolásból származó bevételt…”

2) 5. cikk (3) bekezdésének kiegészítését az alábbiak szerint:

”…kivéve, ha a bevétel a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból, valamint a TESZOR 74.30 szerinti fordításból és tolmácsolásból származik…”

Indoklás:

Egyetértünk a Kormánynak azzal a törekvésével, hogy fellépjen a KATA-val történő visszaélésekkel szemben.

 • a szakfordítók és a tolmácsok alapvetően fordítóirodákkal, állami és céges megrendelőkkel állnak kapcsolatban, csak kivételes esetben magánszeméllyel;
 • a szakfordítókkal/tolmácsokkal rendkívül ritka esetben létesítenek munkaviszonyt;
 • a KATA-s szakfordítók/tolmácsok a burkolt munkaviszonyt kiszűrő 7 pontból minimum 5-öt teljesítenek;
 • a vállalási árak 6-8 éve nem változtak, és a recesszió közepette nem is tudnak emelkedni;
 • a szakfordítók/tolmácsok számára a KATA-n kívül nincs reális adózási alternatíva, amely biztosítaná azt a kereseti szintet, amely a szakma megmaradásához szükséges;
 • ugyanakkor a nemzetgazdaság, a külgazdaság és a diplomácia szempontjából is fontos szakmáról van szó, amely jelentős mértékben járul hozzá Magyarország sikeréhez.

Budapest, 2022. július 25.

Tisztelettel

…………………………………… ………………………….

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna Palásthy György

az MFTE elnöke elnökségi tag

 

Elnökségi ülés 2022.06.08

Az MFTE elnöksége ülése

Időpont: 2022. június 8., szerda, 18 óra

Helyszín: Két Rombusz

(1031 Budapest, Római Part 45.)

 

Jelen van: Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök, Genát Andrea, Grosser Tamás, Palásthy György és Szabó Ágnes elnökségi tagok, valamint Fáber András, az Ellenőrző Bizottság elnöke és Jantsits Ágnes, az Ellenőrző Bizottság tagja.

Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő elnökségi tag van jelen, így az elnökség határozatképes.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna: Megállapítom, hogy 5 fő elnökségi tag van jelen, az elnökség határozatképes. Javaslom Genát Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

10/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége Genát Andrea személyét elfogadja az MFTE elnöksége 2022. június 8-i ülése jegyzőkönyvvezetőjének.

Az elnök megkérdezi, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz képest van-e valakinek javaslata. Az elnökség nem tesz javaslatot.

Elnök: Felteszem szavazásra a következő javaslatot:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az elnökség megalakulása, feladatok

2. Nyári Mikulás

3. Javaslatok az őszi képzés(ek)re

4. A KATA tervezett változása

5. Titkárság helyzete

6. Javaslat 2 elnökségi ülés időpontjára szeptember – december

7. Egyebek

11/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az elnökség megalakulása, feladatok

2. Nyári Mikulás

3. Javaslatok az őszi képzés(ek)re

4. A KATA tervezett változása

5. Titkárság helyzete

6. Javaslat 2 elnökségi ülés időpontjára szeptember – december

7. Egyebek

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

1. Napirendi pont– Az elnökség megalakulása, feladatok

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök köszönti az MFTE elnöksége új és régi tagjait, és bejelenti, hogy ezennel az elnökség megalakult. Azt javasolja, hogy a feladatok felosztására a következő elnökségi ülésen kerüljön sor.

12/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésén úgy dönt, hogy a feladatok felosztását a következő elnökségi ülésen végzi el..

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

2. Napirendi pont– Nyári Mikulás

Mivel az elnökségi ülés helyszíne, a Két Rombusz nem nyerte el az elnökség tetszését a Nyári Mikulás rendezvény helyszíneként, Palásthy György azt javasolja, hogy a Nyári Mikulásra a Budapest Gardenben kerüljön sor június végén vagy július elején. Genát Andrea vállalja a szervezési feladatokat.

13/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésén úgy dönt, hogy a Nyári Mikulás rendezvényt a Budapest Gardenben rendezi meg június végén vagy július elején. A szervezési feladatokkal Genát Andreát bízza meg.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

3. Napirendi pont– Javaslatok az őszi képzés(ek)re

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök azt javasolja, hogy ősszel az MFTE egy vagy két képzést tartson offline vagy online. A témák a szupervízió és/vagy a gyászfeldolgozás legyen. A képzések pontosítására a következő elnökségi ülésen kerüljön sor.

14/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésén úgy dönt, hogy őszre egy vagy két képzést (offline vagy online) tervezzen szupervízió és/vagy gyászfeldolgozás témában. A képzések pontosítására a következő elnökségi ülésen kerüljön sor.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

4. Napirendi pont– a KATA tervezett változása

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök felveti, hogy az MFTE-nek is lobbiznia kellene a KATA tervezett változtatása miatt, hogy a tolmácsok és a fordítók számára kedvezőbb feltételeket érjen el. Palásthy György azt javasolja, hogy az MFTE írjon levelet Parragh Lászlónak, az MKIK elnökének. Az elnökségi felkéri Palásthy Györgyöt a levél megfogalmazására.

15/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésén úgy dönt, hogy a KATA tervezett változtatása miatt lobbizni fog, hogy a tolmácsok és a fordítók számára kedvezőbb feltételeket érjen el. Felkéri Palásthy Györgyöt, hogy fogalmazza meg a levelet Parragh Lászlónak, az MKIK elnökének..

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

5. Napirendi pont – Titkárság helyzete

Szabó Ágnes, az MFTE titkára elmondja, hogy szeretné, hogy valaki átvegyen valamennyit a feladatai közül. Genát Andrea vállalja, hogy átvesz a titkári feladatok közül. Az elnökség tudomásul veszi a hallottakat.

6. Napirendi pont– Javaslat 2 elnökségi ülés időpontjára szeptember – december

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök azt javasolja, hogy a második félévi elnökségi ülések időpontja szeptember 16., péntek és november 4., péntek legyen.

16/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésén úgy dönt, hogy a második félévi elnökségi üléseit szeptember 16-án, pénteken és november 4-én pénteken tartja meg..

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

7. Napirendi pont – Egyebek

Palásthy György felveti, hogy érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy az MFTE kidolgozzon egy saját vizsgáztatási rendszert különböző témakörökben (pl. műszaki, jogi).

XY azt javasolja, hogy az MFTE hangsúlyosabban jelenjen meg a mentorálás területén, mivel a BME-n például csak az MFTE tagjai mentorálnak.

Elnök: További hozzászólások hiányában az ülést 19.30 órakor bezárja.

Kmf.

…………………….. ……………………………

elnök jegyzőkönyvvezető

 

Jegyzőkönyv 2022. 02. 25

Az MFTE elnöksége ülése

Időpont: 2022. február 25., péntek, 13.00 óra

Helyszín: a Bolgár Országos Önkormányzat székháza

(1097 Budapest, Fehér Holló utca 6.)

 

Jelen van: Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök, Elődi Anna, Genát Andrea, Szabó Ágnes elnökségi tagok, valamint Grosser Tamás kommunikációs igazgató, Fáber András, az Ellenőrző Bizottság elnöke és Jantsits Ágnes, az Ellenőrző Bizottság tagja.

Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 4 fő elnökségi tag van jelen, így az elnökség határozatképes.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna: Megállapítom, hogy 4 fő elnökségi tag van jelen, az elnökség határozatképes. Javaslom Genát Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

1/2022.(02.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége Genát Andrea személyét elfogadja az MFTE elnöksége 2022. február 25-i ülése jegyzőkönyvvezetőjének.

Az elnök megkérdezi, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz képest van-e valakinek javaslata. Az elnökség nem tesz javaslatot.

Elnök: Felteszem szavazásra a következő javaslatot:

Az MFTE elnöksége a 2022. február 25-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. 2021. évi pénzügyi beszámoló

2. Beszámoló az egyesület 2021. évi tevékenységéről

3. Munkaterv 2022-re

4. Költségvetés 2022-re

5. Tisztújító közgyűlés előkészítése

6. Tagfelvételi kérelmek elfogadásának megerősítése

7. Belépési nyilatkozat kiegészítése

8. Egyebek

2/2022.(02.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. február 25-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. 2021. évi pénzügyi beszámoló

2. Beszámoló az egyesület 2021. évi tevékenységéről

3. Munkaterv 2022-re

4. Költségvetés 2022-re

5. Tisztújító közgyűlés előkészítése

6. Tagfelvételi kérelmek elfogadásának megerősítése

7. Belépési nyilatkozat kiegészítése

8. Egyebek

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

1. Napirendi pont– 2021. évi pénzügyi beszámoló

Szabó Ágnes bemutatja a 2021. évi költségvetés táblázatát, amely tartalmazza a tervezett és a megvalósult bevételeket és kiadásokat is. Az elnökség tagjai megvitatják az adatokat, majd Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök elfogadásra javasolja a táblázatot.

3/2022.(02.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. február 25-i ülésén úgy dönt, hogy elfogadja a 2021. évi költségvetésről készült táblázatot, amely a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. A beszámolót jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

2. Napirendi pont– Beszámoló az egyesület 2021. évi tevékenységéről

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök elmondja, hogy a 2021. évben a következő rendezvények kerültek lebonyolításra:

2021. január 8. – Kanalas Katalin könyvelő előadása az adózási változásokról (online)

2021. február 19. – Dr. Szabó Csilla jegyzeteléstechnika workshopja (online)

2021. április 13. – Szakma-diák találkozó, közös rendezvény a BME-vel (online)

2021. június 30. – Közgyűlés a Danubius Hotel Heliában

2021. július 2. – Balás Eszter mesterlogopédus beszédtechnikai és kommunikációs workshopja (online)

2021. xxxxx – Részvétel a FIT rendkívüli közgyűlésén (online)

2021. december 2. – Mikulásvacsora a Radisson BLU Béke Hotelben

A 2021. évben megújult az MFTE honlapja, ami nagyon nagy jelentőségű az Egyesület életében. A beszámolót a közgyűlésnek kell jóváhagynia.

4/2022.(02.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. február 25-i ülésén úgy dönt, hogy elfogadja beszámolót az egyesület 2021. évi tevékenységéről, amely a jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi. A beszámolót jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

3. Napirendi pont– Munkaterv 2022-re

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök azt javasolja, hogy 2022-ben a tisztújító közgyűlésen kívül szervezzünk egy Nyári Mikulás találkozót szabadtéri helyszínen, az ősz folyamán tartsunk egy vagy két képzést (offline vagy online) és rendezzük meg a hagyományos Mikulás-vacsorát. A munkatervet a közgyűlésnek kell jóváhagynia.

5/2022.(02.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. február 25-i ülésén úgy dönt, hogy a 2022. évre a tisztújító közgyűlésen kívül egy nyári Mikulás-találkozót, őszre egy vagy két képzést (offline vagy online) és a hagyományos Mikulás-vacsorát szeretné megtartani. A munkatervet jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

4. Napirendi pont– a 2022. évi költségvetés

Szabó Ágnes bemutatja a 2022. évi költségvetés táblázatát, amely tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat. Az elnökség tagjai megvitatják az adatokat, majd Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök elfogadásra javasolja a táblázatot.

6/2022.(02.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. február 25-i ülésén úgy dönt, hogy elfogadja a 2022. évi költségvetésről készült táblázatot, amely a jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

5. Napirendi pont – Tisztújító közgyűlés előkészítése

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök azt javasolja, hogy a tisztújító közgyűlést 2022. május 13-án 16.30 órakor, a megismételt közgyűlés pedig 2022. május 13-án 17.00 órakor kerüljön megrendezésre a Bolgár Művelődési Házban (1097 Budapest, Vágóhíd utca 62.). A jelölőbizottság elnökének Boronkay Zsuzsát, tagjainak Czomba-Németh Zsófiát és Muszka Katalint javasolja felkérni.

7/2022.(02.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. február 25-i ülésén úgy dönt, hogy a tisztújító közgyűlést 2022. május 13-án 16.30 órakor, a megismételt közgyűlés pedig 2022. május 13-án 17.00 órakor tartja meg a Bolgár Művelődési Házban (1097 Budapest, Vágóhíd utca 62.). A jelölőbizottság elnökének Boronkay Zsuzsát, tagjainak Czomba-Németh Zsófiát és Muszka Katalint kéri fel.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

6. Napirendi pont– Tagfelvételi kérelmek elfogadásának megerősítése

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök megkéri az elnökséget, hogy Nyári Izabella, Taskovics Okszana, Szikinger Péter és Ungár Nóra online megszavazott tagfelvételi kérelmét erősítse meg.

8/2022.(02.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. február 25-i ülésén úgy dönt, hogy Nyári Izabella, Taskovics Okszana, Szikinger Péter és Ungár Nóra online megszavazott tagfelvételi kérelmét megerősíti.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

6. Napirendi pont – Belépési nyilatkozat kiegészítése

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök javasolja az elnökségnek, hogy ki kellene egészíteni a belépési nyilatkozatot hallgatókra és pályakezdőkre vonatkozó kérdésekkel. Szabó Ágnes vállalja, hogy kiegészíti a belépési nyilatkozatot egy a hallgatókra és pályakezdőkre vonatkozó 2.3.2. ponttal.

9/2022.(02.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. február 25-i ülésén úgy dönt, hogy kiegészíti a belépési nyilatkozatot egy a hallgatókra és pályakezdőkre vonatkozó 2.3.2. ponttal.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

7. Napirendi pont – Egyebek

Az Egyebek napirendi ponthoz nem érkezik hozzászólás.

Elnök: További hozzászólások hiányában az ülést 15.00 órakor bezárja.

Kmf.

…………………….. ……………………………

elnök jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv 2021. 09.17

Az MFTE elnöksége ülése

Időpont: 2021. szeptember 17., péntek, 12:00 óra

Helyszín: a Bolgár Országos Önkormányzat székháza

(1097 Budapest, Fehér Holló utca 6.)

 

Jelen van: Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök, Elődi Anna, Genát Andrea, Szabó Ágnes elnökségi tagok, valamint Grosser Tamás kommunikációs igazgató és Fáber András, az Ellenőrző Bizottság elnöke.

Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 4 fő elnökségi tag van jelen, így az elnökség határozatképes.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna: Megállapítom, hogy 4 fő elnökségi tag van jelen, az elnökség határozatképes. Javaslom Genát Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

12/2021.(09.17.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége Genát Andrea személyét elfogadja az MFTE elnöksége 2021. szeptember 17-iülése jegyzőkönyvvezetőjének.

Az elnök megkérdezi, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz képest van-e valakinek javaslata. Az elnökség nem tesz javaslatot.

Elnök: Felteszem szavazásra a következő javaslatot:

Az MFTE elnöksége a 2021. szeptember 17-iülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. 2021. évi képzések ősszel/télen

2. Új honlap élesítése

3. 2021. évi Mikulásvacsora: alternatív lehetőségek a járványügy alakulása szerint

4. Rendkívüli közgyűlés (alapszabályban és egyéb apróbb pontosítások) legyen-e?

6. Egyebek (díj alapítása)

13/2021.(09.17.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. szeptember 17-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. 2021. évi képzések ősszel/télen

2. Új honlap élesítése

3. 2021. évi Mikulásvacsora: alternatív lehetőségek a járványügy alakulása szerint

4. Rendkívüli közgyűlés (alapszabályban és egyéb apróbb pontosítások) legyen-e?

6. Egyebek (díj alapítása)

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

1. Napirendi pont– 2021. évi képzések ősszel/télen

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök javasolja, hogy október 1. felére tervezzünk egy offline workshopot Balás Eszter mesterlogopédus vezetésével, mivel a júliusi online eseményen sokan nem tudtak részt venni. Szabó Ágnes azt javasolja, hogy kérdezzük meg a tagságot, lenne-e elég jelentkező.

14/2021.(09.17.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. szeptember 17-i ülésén úgy dönt, hogy megkérdezi a tagságot, lenne-e érdeklődés egy offline workshopra Balás Eszter mesterlogopédus vezetésével.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

2. Napirendi pont– Új honlap élesítése

Szabó Ágnes beszámol arról, hogy az új honlap élesítésre került és jól működik.

15/2021.(09.17.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. szeptember 17-i ülésén úgy dönt, hogy elfogadja a honlap működéséről szóló beszámolót.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

3. Napirendi pont– 2021. évi Mikulásvacsora: alternatív lehetőségek a járványügy alakulása szerint

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök azt javasolja, hogy egyelőre készüljünk úgy, hogy megtartjuk a Mikulás-vacsorát. Az elnökségi tagok egyöntetűen a Radisson BLU Béke Hotelt javasolják helyszínként. Grosser Tamás vállalja, hogy egyeztet a szállodával a szabad időpontokról november végére és december elejére.

16/2021.(09.17.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. szeptember 17-i ülésén úgy dönt, hogy ha a járványügyi helyzet megengedi, november végére vagy december elejére Mikulás-vacsorát szervez a Radisson BLU Béke Hotelben. Felkéri Grosser Tamás kommunikációs igazgatót, hogy egyeztessen a szállodával a szabad időpontokról és kérjen árajánlatot

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

4. Napirendi pont– Rendkívüli közgyűlés (alapszabályban és egyéb apróbb pontosítások) legyen-e?

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök azt javasolja, hogy kérjük fel az ügyvédet, hogy készítse elő a szükséges anyagokat, és azok alapján hozzon majd döntést az elnökség a rendkívüli közgyűlés szükségességéről.

17/2021.(09.17.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. szeptember 17-i ülésén úgy dönt, hogy felkéri az egyesület ügyvédjét, hogy készítse el az anyagokat az alapszabályt és egyebeket érintő szükséges módosításokról. Az anyag elkészülte után az elnökség döntést hoz arról, hogy szükséges-e rendkívüli közgyűlést összehívni.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

5. Napirendi pont– Egyebek (díj alapítása)

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök javasolja az elnökségnek egy MFTE-díj alapítását. Az elnökség meggondolásra érdemesnek tartja az ötletet.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök javasolja az elnökségnek egy a szakma történetéről szóló könyv összeállítását. Az elnökség meggondolásra érdemesnek tartja az ötletet.

Elnök: További hozzászólások hiányában az ülést 14.00 órakor bezárja.

Kmf.

…………………….. ……………………………

elnök jegyzőkönyvvezető

MAGYAR FORDÍTÓK ÉS TOLMÁCSOK EGYESÜLETE 2021. évi közgyűlése Időpont: 2021. június 30. (szerda), 17.00 óra, megismételt közgyűlés 17.30 óra Helyszín: Danubius Hotel Helia (1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.)

 

Székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24; E-mail: elnok@mfte.hu

 

MAGYAR FORDÍTÓK ÉS TOLMÁCSOK EGYESÜLETE
2021. évi közgyűlése

Időpont: 2021. június 30. (szerda), 17.00 óra,
megismételt közgyűlés 17.30 óra

Helyszín: Danubius Hotel Helia (1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.)

 

 

A közgyűlésen 17.00 órakor a jelenlévők száma nem érte el a határozatképességet. A megismételt közgyűlésen, 17.30 órakor 28 tag volt jelen.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök köszönti a közgyűlésen megjelent tagokat.

Elnök: Megállapítom, hogy a megismételt közgyűlésen 28 fő tag van jelen, a közgyűlés határozatképes.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök Genát Andrea elnökségi tagot javasolja levezető elnöknek.

A jelenlévő 28 tag 28 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

1/2021.(06.30.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése Genát Andrea személyét elfogadja az MFTE 2021. június 30-i közgyűlése levezető elnökének.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök: Javasolom Genát Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.

A jelenlévő 28 tag 28 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

2/2021.(06.30.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése Genát Andrea személyét elfogadja az MFTE 2021. június 30-i közgyűlése jegyzőkönyvvezetőjének.

A levezető elnök megkérdezi, ki vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését. Guelmino Szilvia és Boronkay Zsuzsa jelentkezik.

Levezető elnök: Javasolom Guelmino Szilviát és Boronkay Zsuzsát jegyzőkönyv­hitelesítőnek.

A jelenlévő 28 tag 28 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

3/2021.(06.30.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése Guelmino Szilvia és Boronkay Zsuzsa személyét elfogadja az MFTE 2021. június 30-i közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Levezető elnök: Felteszem szavazásra a következő javaslatot:

Az MFTE közgyűlése a 2021. június 30-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Az Elnökség beszámolója a 2020. évről
 2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2020. évről
 3. évi munkaterv és költségvetés
 4. Az új honlap bemutatása
 5. Egyebek

A jelenlévő 28 tag 28 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

4/2021.(06.30.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése a 2021. június 30-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Az Elnökség beszámolója a 2020. évről
 2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2020. évről
 3. évi munkaterv és költségvetés
 4. Az új honlap bemutatása
 5. Egyebek
 6. Napirendi pont- Az elnökség beszámolója a 2020. évről

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök a bevezetőben emlékeztet, hogy a beszámolót, amelynek részét képezte a pénzügyi beszámoló is, még a közgyűlés előtt a levelezőlistán közzétette, így a tagságnak lehetősége volt megismerni ennek tartalmát.

Ezután levetítésre kerül az In memóriám Dr. Kovács András c. összeállítás Dr. Kovács András, az MFTE elnöksége 2021 májusában elhunyt tagja emlékére.

Ezt követően az elnök felkéri az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját.

 1. Napirendi pont- Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2020. évről

Fáber András, az Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolójában elmondja, hogy az EB szerint az MFTE az érvényes jogszabályoknak, törvényeknek, valamint Alapszabályának megfelelően működött, bár az MFTE Alapszabálya egy kissé elavult, de a közeljövőben ez változni fog. A szakma a 2020. évben nagyon nehéz helyzetbe került, ami sajnos még mindig tart. AZ EB tanulmányozta az elnökség 2020. évi költségvetési beszámolóját és a 2021. évi költségvetési tervét, és megállapította, hogy az MFTE költségvetése szilárd lábakon áll. Megemlíti, hogy a honlappal kapcsolatos komoly problémákra az elnökség hosszú ideig kereste a legjobb megoldást, és végül megtalálta azt a céget, amelyik korrekt áron vállalta az új honlap elkészítését.

A levezető elnök szavazásra bocsátja az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a 2020. évről.

A jelenlévő 28 tag 28 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolót.

5/2021.(06.30.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése elfogadja az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a 2020. évről.

A levezető elnök szavazásra bocsátja az elnökség beszámolóját a 2020. évről.

A jelenlévő 28 tag 28 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolót.

6/2021.(06.30.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése elfogadja az elnökség beszámolóját a 2020. évről, ami a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.

 1. Napirendi pont – A 2021. évi munkaterv és költségvetés

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök kivetítőn, képekkel és táblázatokkal illusztrálva tájékoztatja a tagságot a 2021. évben már megrendezésre került eseményekről, a további tervekről, valamint a 2021. évi költségvetésről.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a 2021. évi munkatervet és költségvetést.

A jelenlévő 28 tag 28 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2021. évi munkatervet és költségvetést.

7/2021.(06.30.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése elfogadja a 2021. évi munkatervet és költségvetést, ami a jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.

 1. Napirendi pont – Az új honlap bemutatása

Báldy Péter, az új honlap fejlesztője kivetítőn bemutatja az új honlapot. A jelenlévő tagok elmondják az észrevételeiket és javaslataikat az új honlappal kapcsolatban. Zimányi Zsófia felajánlja, hogy szívesen segít ötleteket gyűjteni a kereshetőség javításához, Árpás Ildikó csatlakozik a felajánláshoz.

 1. Napirendi pont – Egyebek

Az idő előrehaladottsága miatt az Egyebek napirendi ponthoz nem érkezik hozzászólás

Elnök: A napirendi pontok kimerítése után az ülést 20.00 órakor bezárja.

Kmf.

 

 

 

elnök
jegyzőkönyvvezető

 

 

Güelmino Szilvia jegyzőkönyv-hitelesítő

Az MFTE elnöksége ülése Időpont: 2021. május 25., kedd, 18:00 óra Az elnökségi ülés Zoomon került megtartásra

Székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24; E-mail: elnok@mfte.hu

Az MFTE elnöksége ülése

Időpont: 2021. május 25., kedd, 18:00 óra
Az elnökségi ülés Zoomon került megtartásra

 

Jelen van: Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök, Elődi Anna, Genát Andrea, Szabó Ágnes elnökségi tagok, valamint Grosser Tamás kommunikációs igazgató, Fáber András, az Ellenőrző Bizottság elnöke és Jantsits Ágnes, az Ellenőrző Bizottság tagja.

Az elnök köszönti a megjelenteket, és elmondja, hogy Dr. Kovács András, az MFTE elnökségi tagja 2021. május 22-én elhunyt. Az elnökség és az EB tagjai egyperces hallgatással emlékeznek meg róla.

Ezután az elnök megállapítja, hogy 4 fő elnökségi tag van jelen, így az elnökség határozatképes.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna: Megállapítom, hogy 4 fő elnökségi tag van jelen, az elnökség határozatképes. Javaslom Genát Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

4/2021.(05.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége Genát Andrea személyét elfogadja az MFTE elnöksége 2021. május 25-i ülése jegyzőkönyvvezetőjének.

Az elnök megkérdezi, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz képest van-e valakinek javaslata. Az elnökség nem tesz javaslatot.

Elnök: Felteszem szavazásra a következő javaslatot:

Az MFTE elnöksége a 2021. május 25-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

 1. évi költségvetés: terv – tény
 2. évi munkaterv
 3. évi költségvetés: terv
 4. Közgyűlés előkészítése
 5. Nyári rendezvény
 6. Honlap – teendők indításig
 7. EB – póttag
 8. Egyebek

5/2021.(05.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. május 25-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

 1. évi költségvetés: terv – tény
 2. évi munkaterv
 3. évi költségvetés: terv
 4. Közgyűlés előkészítése
 5. Nyári rendezvény
 6. Honlap – teendők indításig
 7. EB – póttag
 8. Egyebek

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

 1. Napirendi pont- 2020. évi költségvetés: terv – tény

Szabó Ágnes bemutatja a 2020. évi költségvetés táblázatát, amely tartalmazza a tervezett és a megvalósult bevételeket és kiadásokat is. Az elnökség tagjai megvitatják az adatokat, majd Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök elfogadásra javasolja a táblázatot.

6/2021.(05.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. május 25-i ülésén úgy dönt, hogy elfogadja a 2020. évi költségvetésről készült táblázatot, amely a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

 1. Napirendi pont- 2021. évi munkaterv

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök elmondja, hogy a 2021. évben már lebonyolításra kerültek a következő rendezvények:

 1. január 8. – Kanalas Katalin könyvelő előadása az adózási változásokról (online) 2021. február 19. – Dr. Szabó Csilla jegyzeteléstechnika workshopja (online)
 2. április 13. – Szakma-diák találkozó, közös rendezvény a BME-vel (online).

Azt javasolja, hogy az éves közgyűlést személyes jelenléttel tartsa meg az egyesület, és ezen kívül legyen egy online nyári rendezvény a beszédtechnikáról, amelynek a megtartására Balás Esztert kérjük fel. Szabó Ágnes vállalja, hogy egyeztet az előadóval. Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna javasolja még, hogy ősszel is legyen egy online workshop a tagságnak, aminek a részletei később kerüljenek egyeztetésre.

7/2021.(05.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. május 25-i ülésén úgy dönt, hogy elfogadja a 2021. évi munkatervet a fent felsoroltak szerint.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

 1. Napirendi pont- 2021. évi költségvetés

Szabó Ágnes bemutatja a 2021. évi költségvetés táblázatát, amely tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat. Az elnökség tagjai megvitatják az adatokat, majd Dr. Lakatos- Báldy Zsuzsanna elnök elfogadásra javasolja a táblázatot.

8/2021.Í05.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. május 25-i ülésén úgy dönt, hogy elfogadja a 2021. évi költségvetésről készült táblázatot, amely a jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

 1. Napirendi pont- Közgyűlés előkészítése

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök azt javasolja, hogy a közgyűlésre június hónapban kerüljön sor, mivel a járványügyi helyzet most lehetővé teszi a személyes jelenlétet. Grosser Tamás azt ajánlja, hogy a helyszín legyen ismét a Danubius Hotel Helia. Az elnökség a június 30- dátumban egyezik meg, kezdési idő: 17.00 óra, megismételt közgyűlés – 17.30 óra.

9/2021.(05.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. május 25-i ülésén úgy dönt, hogy az MFTE 2021. évi közgyűlését 2021. június 30-án 17.00 órai kezdettel (megismételt közgyűlés: 17.30 óra) tartja meg a Danubius Hotel Heliában.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

 1. Napirendi pont- Nyári rendezvény

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök azt javasolja, hogy az egyesület a nyári rendezvényt online tartsa meg, a téma a beszédtechnika legyen, előadónak pedig Balás Esztert kérjük fel. Dátumnak július 2-át javasolja.

10/2021.(05.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. május 25-i ülésén úgy dönt, hogy az MFTE nyári rendezvényét 2021. július 2-án online tartja meg, a téma a beszédtechnika lesz, előadónak Balás Esztert kéri fel.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

 1. Napirendi pont- Honlap

Szabó Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy az új honlap nagyon jól áll. Az elnökség áttekinti a szerződés teljesítését, és megállapítja, hogy minden az abban feltüntetett határidőre készült el.

 1. Napirendi pont- EB – póttag

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy Vájná Tünde ellenőrző bizottsági tag lemondása miatt az EB jelenleg két főből áll. Az elnökség megvitatja a helyzetet és úgy dönt, hogy a 2022-ben esedékes tisztújító közgyűlésig nem hív be póttagot az EB-be.

11/2021.(05.25.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. május 25-i ülésén úgy dönt, hogy az Ellenőrző Bizottságban lemondás miatt megüresedett helyre nem hív be póttagot a 2022. évi tisztújító közgyűlésig.

A jelenlévő 4 elnökségi tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

 1. Napirendi pont – Egyebek

Elnök: További hozzászólások hiányában az ülést 22.00 órakor bezárja.

Kmf.

eln

Jegyzőkönyv 2021 február 1

 

 

Az MFTE elnöksége ülése

Időpont: 2021. február 1., hétfő, 20:00 óra

Az elnökségi ülés Zoomon került megtartásra

 

 

Jelen van: Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök, Elődi Anna, Genát Andrea, Kovács András, Szabó Ágnes elnökségi tagok, valamint Grosser Tamás kommunikációs igazgató, Fáber András, az Ellenőrző Bizottság elnöke és Jantsits Ágnes, az Ellenőrző Bizottság tagja.

Az elnök köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy 5 fő elnökségi tag van jelen, így az elnökség határozatképes.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna: Megállapítom, hogy 5 fő elnökségi tag van jelen, az elnökség határozatképes. Javaslom Genát Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

 

1/2021.(02.01.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége Genát Andrea személyét elfogadja az MFTE elnöksége 2021. február 1-i ülése jegyzőkönyvvezetőjének.

Az elnök megkérdezi, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz képest van-e valakinek javaslata. Az elnökség nem tesz javaslatot.

 

Elnök: Felteszem szavazásra a következő javaslatot:

Az MFTE elnöksége a 2021. február 1-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Honlap – rövid és hosszú távú megoldások

 

2/2021.(02.01.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. február 1-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Honlap – rövid és hosszú távú megoldások

 A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

 

 1. Napirendi pont– Honlap – rövid és hosszú távú megoldások

Szabó Ágnes beszámol arról, hogy az MFTE honlapja jelenleg működik, de nagyon sok funkciója nem elérhető, pl. nem lehet rá videót feltölteni, nem lehet a belépési nyilatkozatot feltölteni úgy, hogy letölthető legyen, a tagság nincs ABC-sorrendben stb. A honlapfejlesztő cég, az Online Projects Kft. nem elérhető, időközben majdnem elveszítettük a domain nevet is miattuk. A cég már a tavalyi évben sem számlázott az MFTE-nek, így megspóroltunk 350.000 Ft-ot 2020-ban, és ugyanennyit irányoztunk elő 2021-re is. Ebből az összegből kellene megoldani az új honlap elkészíttetését idén.

Kovács András és Szabó Ágnes több árajánlatot is bekértek az új honlap készítésére és üzemeltetésére. Az elnökség tagjai előzetesen megkapták az árajánlatokat és áttanulmányozták azokat. Az elnökség tagjai megvitatják az árajánlatokat.

Ezután Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök szavazásra bocsátja a beérkezett árajánlatokat, amelyek a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 1. árajánlat – Webergonline Kft.

0 igen 0 tartózkodás, 5 nem

 1. árajánlat – Mini Ecosystem Kft.

0 igen 0 tartózkodás, 5 nem

 1. árajánlat – Inzetta Informatika Kft.

0 igen 0 tartózkodás, 5 nem

 1. árajánlat – BENDY Termeltető, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

4 igen, 1 tartózkodás, 0 nem

 1. árajánlat – First Voice Szolgáltató Kft.

0 igen 0 tartózkodás, 5 nem

 

 3/2021.(02.01.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2021. február 1-i ülésén úgy dönt, hogy a BENDY Termeltető, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. árajánlatát fogadja el az MFTE új honlapjának elkészítésére.

 A jelenlévő 5 elnökségi tag 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot.

 

 

 

Elnök: További hozzászólások hiányában az ülést 22.00 órakor bezárja.

 

Kmf.

 

 

 

Translate »