Etikai kódex

A szellemi szolgáltatások általános, közös vonásain túl a szakfordító és tolmácshivatás egyedi jellemzője, hogy az eltérő nyelveket beszélő nemzetek közötti közvetítésnek, a jogi, gazdasági, technológiai, tudományos, kulturális, civilizációs kapcsolatok működtetésének nélkülözhetetlen eszköze. E missziójával egyúttal hozzájárul a nemzeti nyelv sokszínűsége és kifejező ereje fenntartásához világunkban.
A szakfordítóknak és tolmácsoknak hivatásuk mindennapos gyakorlása során, az általános követelmények mellett, e különleges kihívásnak is meg kell felelniük. Ehhez elengedhetetlen a szakmai tevékenység magas színvonalának, jogszerűségének, tekintélyének megőrzése és erősítése, amelyet a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete feladatának tekint.
Ezért az egyesület tagsága megalkotta etikai kódexét, amelyet a törvények, és az egyesületi alapszabály előírásainak tiszteletén túl, kötelező normaként állított maga elé.  A benne foglalt etikai szabályok betartását és lehetőségek szerinti betartatását a szakfordító és tolmácsszakma minden gyakorlójának figyelmébe ajánlja.

TÖRVÉNYTISZTELET
Az MFTE-tag szakmai tevékenységét mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok és az egyesületi alapszabálya rendelkezéseinek tiszteletben tartásával végzi. Ha a szabályozás és az etikai normák között feszültséget, ellentmondást érzékel, a törvény szerint kell eljárnia, de az egyesület megfelelő fórumán felvetheti a konfliktust és feloldását kezdeményezheti.

SZAKMAISÁG
Az MFTE-tag csak olyan feladatot vállal el, amelynek elvégzéséhez megfelelő szakmai képzettsége, gyakorlata, tapasztalata és képessége van, beleértve a rendelkezésre álló időt, eszközöket és saját teherbírását.

ÖNKÉPZÉS
Az MFTE-tag lépést tart a szakmai tevékenységet segítő új számítástechnikai és egyéb eszközök és munkamódszerek fejlődésével. Nyelvtudását naprakészen tartja, ennek érdekében követi munkanyelvei változásait, fejlődését, rendszeresen figyelemmel kíséri a tömegkommunikációs eszközökben megjelenő/elhangzó tartalmakat.

FELELŐSSÉG
Az MFTE-tagnak személyes felelőssége, hogy a vállalt feladatot a kikötött feltételekkel, legjobb tudása szerint elvégezze. A már elvállalt munkát nem mondhatja le azért, hogy helyette egy újabb, kedvezőbb megbízást vállaljon. Ha más okból lemondásra kényszerül, igyekszik maga helyett megfelelő kollégát ajánlani.
Nem vállal lehetőségeit bármilyen tekintetben meghaladó feladatot.

EMPÁTIA
Az MFTE-tag tisztában van azzal, hogy szakfordító/tolmács munkája során az ügyfél kiszolgáltatottnak érezheti magát vele szemben, ezért az ilyen helyzetet megértéssel, türelemmel kezeli.
Az esetleg sértő, méltánytalan magatartást határozottan, de kulturáltan utasítja vissza, törekszik a nézeteltérés elsimítására, miközben tartózkodik ügyfele méltóságának megsértésétől.
Személyes megjelenést igénylő munka esetén öltözködésével és magatartásával alkalmazkodik az ügyfél környezetében követett, illetve elvárt szokásokhoz.

PÁRTATLANSÁG
Az MFTE-tag pártatlanul tevékenykedik, ha munkája során ellenérdekelt feleket kell kiszolgálnia.

TITOKTARTÁS
Az MFTE-tag bizalmasan kezeli a munkája során tudomására jutott adatokat, információkat – függetlenül attól, hogy minősített titokról van-e szó vagy sem.
E tekintetben értelemszerűen nem számít harmadik félnek a teljesítésben esetleg résztvevő másik fordító, lektor, szerkesztő, stb., így nem etikai vétség, ha a munkájával kapcsolatos utólagos reklamációból fakadó vitában a munka tárgyát képező anyagot álláspontja védelmében jogszerűen felhasználja.
Az MFTE-tag nem használhatja fel előnyszerzés és/vagy károkozás céljából a munkája során tudomására jutott információt.

TISZTESSÉG
Az MFTE-tag nem vállalja el, illetve megtagadja az olyan megbízást, amely alapos gyanúja, illetve józan megítélése szerint jogsértő, vagy jogsértést elősegítő lehet, illetve amelyben a tőle elvárt magatartás sértené a szakmai etika szabályait.
Nem vállal el, illetve visszamond olyan megbízást, amelyben személyes összeférhetetlenség áll elő.

VERSENY
Az MFTE-tag, akár egyénileg dolgozik, akár irodát működtet, betartja a tisztességes piaci magatartás szabályait, így nem vállal a mennyiséget és/vagy határidőt tekintve teljesíthetetlen feladatot, és nem várja el másoktól ilyen feladat teljesítését.
Nem kér, és nem fogad el a szokásos piaci ár-érték aránytól jelentősen eltérő – kirívóan alacsony – munkadíjat.
Pusztán a megbízás elnyerése érdekében nem fogadja el az olyan munkafeltételeket, amelyek az alapkövetelményeknek nem felelnek meg, például nem vállal egy óránál hosszabb szinkrontolmácsolást váltótárs nélkül.

SZOLIDARITÁS
Az MFTE-tag a szakmai szempontok figyelembe vételével lehetőség szerint egyesületi kollégáját-kollégáit ajánlja a tudomására jutott, általa kapacitás- vagy kompetenciahiány miatt nem vállalt munkákra, illetve őket javasolja csapatmunkára. Az ilyen ajánlásért nem kér és nem fogad el jutalékot vagy más ellenszolgáltatást.
Ha irodát működtet, szakmai szempontok alapján, lehetőség szerint elsősorban az egyénileg dolgozó MFTE-tagok megbízását részesíti előnyben, illetve ha egyénileg dolgozik, az MFTE-tagok által működtetett fordítóirodák által felkínált megbízást részesíti előnyben.

HÍRNÉV
Az MFTE-tag általában, ha lehetősége nyílik rá, felhívja a figyelmet az egyesületi tagok által nyújtott szakmai szolgáltatások igénybevételének előnyeire.
Az MFTE-tag nem csorbítja a kollégák, a szakma jó hírét megalapozatlan híreszteléssel, elhamarkodott, felesleges véleménynyilvánítással vagy egyéb módon. Az MFTE-tag általános magatartásával, szakmai működésével, tevékenységével, kapcsolataival – egyszóval: az etikai normák betartásával – elősegíti a szakfordító/tolmács szakma jó hírnevének öregbítését.
Személyes példájával, szakmai tevékenységével hozzájárul a szakma erkölcsi és anyagi megbecsüléséhez, a megfelelő képzettség, felkészültség nélkül, vagy jogszabályt sértő módon működő szolgáltatók piactól való távoltartásához.
Az MFTE-tag az egyesület nevében kizárólag az elnök, az elnökség vagy a közgyűlés megbízásából nyilatkozik.

VITARENDEZÉS
Az MFTE tagjai egymás közötti konfliktusaikban barátságos, egyesületen belüli vitarendezésre törekednek és csak legvégső esetben fordulnak egyesületen kívüli fórumokhoz.

ETIKAI BIZOTTSÁG
Az etikai kódexben foglalt szabályokkal kapcsolatos ügyek rendezésére az MFTE tagsága etikai bizottságot választ, illetve bíz meg.

FRISSÍTÉS
Az MFTE folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai piaci környezet és egyéb körülmények változásai, az új technológiai eszközök és munkamódszerek megjelenése, korábbi követelmények elavulása által felvetett etikai kérdéseket és szükség szerint javaslatot dolgoz ki jelen normaszöveg módosítására, amit jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszt.
Az MFTE, az etikai kódex fényében felülvizsgálja az egyesület külső kapcsolatait és a kapcsolatokat rögzítő dokumentumokat.

Budapest, 2015. március 6.

Translate »